Sökresultat från vår hemsida

Sweden Water Research

Sweden Water Research

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Sedan den 1 januari 2014 bedrivs NSVA, Sydvatten och VA SYDs forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för det gemensamma forskningsbolaget, Sweden Water Research AB....

Medlemskommunernas kommunvapen

Samverkansmöjligheter genom kommunalförbund

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö har gått samman i ett kommunalförbund och effektiviserat verksamheterna kring vatten-, avlopps- och avfallsfrågor.

Matavfall – kostnader för verksamheter

Burlöv, Malmö

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl. Om ni sorterar ut allt matavfall kan ni eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfa...

Matavfall – flerfamiljsfastighetsägares ansvar och kostnader

Malmö, Burlöv

Det är ägaren av en flerfamiljsfastighet som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.

Sprinkler

Ansökan om sprinklerservis och kapacitetsprov

Så här går du till väga för ansöka om sprinklerservis. Sprinkler tillåts endast om det inte riskerar att medföra skador eller problem på ledningsnätet. Förberedande kapacitetsprov medges normalt inte.

Bygga hus

Ska du bygga hus?

Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund, Malmö

När du ska bygga hus finns det flera olika saker du måste tänka på.

Svenska mynt, Lunds kommunvapen

Taxor och avgifter i Lund

Lund

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreni...