Finns det PFAS i vårt dricksvatten?

Är det farligt att dricka kranvatten? Efter rapportering i media har det kommit frågor om hur det ligger till med PFAS i dricksvattnet.

PFAS är så kallade högfluorerade ämnen, en grupp på över 4 700 kemikalier som kan skada såväl vår hälsa som miljön. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik och mycket annat. Vi får också i oss PFAS genom inandning och från mat.

Läs mer om PFAS hos Livsmedelsverket.

Finns det PFAS i vårt kranvatten?

Dricksvattnet i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö kommer främst från ytvatten (sjöar). VA SYD har också några egna grundvattenverk.

Både Sydvatten, som levererar ytvatten till oss, och VA SYD tar regelbundet prover på vattnet och kan konstatera att det är mycket låga nivåer av PFAS i dricksvattnet. 

Senaste provtagningen i maj 2020

På VA SYD testar vi vattnet i våra egna dricksvattenvattenverk för PFAS regelbundet. Den senaste provtagningen av PFAS gjordes i maj 2020. Resultatet från provtagningen visade inga spår av något av de 11 PFAS-ämnen man mäter på. Provtagningen gjordes på VA SYDs fem vattenverk (Billinge, Bulltofta, Gravaregården, Hurva och Stockamöllan). 

Granskningen av Sydvattens resultat för de 11 PFAS-ämnena visar också att de är mycket låga och långt under Livsmedelsverkets gränsvärde för PFAS, som idag ligger på 90 nanogram/liter. Läs mer på Sydvattens hemsida

I Malmö blandas ytvatten från Vombsjön med grundvatten från Grevietäkten och från sjön Bolmen. Det är alltså vatten från VA SYD och Sydvatten som blandas. Den exakta blandningen kan variera. 

Följer hårda krav från Livsmedelsverket

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel.

För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar VA SYD regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken.

Vi följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten om hur ofta och hur många prover som ska tas. Ju större volym producerat och distribuerat vatten desto fler kontroller. Vi tar över 900 prover om året på dricksvattnet i alla våra fem medlemskommuner. VA SYD har ett eget dricksvattenlaboratorium som utför tester av det kommunala dricksvattnet.

VA SYD kommer även fortsättningsvis kontrollera PFAS och följer utvecklingen av kommande nya lagar, regler och förordningar.

Kvalitetskontroll av kommunalt dricksvatten

Om PFAS, Naturskyddsföreningen, öppnas i ny flik

Svenskt Vatten: PFAS i dricksvattnet