VA-utbyggnadsplaner i Eslöv

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö.

Sedan 2007 finns en skyldighet* för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Flera kommuner i landet är igång och utreder utbyggnadsskyldigheten.

Som ett led i detta har VA SYD tillsammans med Eslövs kommun utrett möjligheten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom kommunen. En utredning i dialog med Länsstyrelsen, där beslut tas av kommunfullmäktige.

För de områden där kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, kommer detta att ske successivt under en tioårsperiod.

Senaste information om utredningen

  • 25 maj 2015 tog kommunfullmäktige beslut om föreslagna planer för utbyggnad av vatten och avlopp i Eslövs kommun. Fastighetsägare i de områden som berörs kommer att få personlig information inom två veckor.
  • 5 maj 2015 godkände kommunstyrelsen den föreslagna VA-utbyggnadsplanen för Eslövs kommun. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  • 11 november 2014 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera VA-utbyggnadsplanen till kommunledningskontoret, Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden och till VA SYD för yttrande senast den 31 januari 2015.

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Sidan uppdaterad 20 januari 2016 16:00

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa