VA SYD

VA utbyggnad Stockmöllan och Billinge

VA SYD bygger en överföringsledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge för att säkra dricksvattentillförseln i Stockamöllan och Billinge.
För senaste nytt i projektet, scrolla ner till vårt nyhetsflöde.

Vad ska hända?

Under 2018-2020 bygger VA SYD att bygga en ny vattenledning, en överföringsledning, från Stehag genom Stockamöllan till Billinge.

Varför?

Billinge och Stockamöllan har idag små lokala vattenverk som riskerar att inte leva upp till de höga krav som VA SYD har på dricksvattenleverans. Denna åtgärd ska säkra vattentillförseln till just Stockamöllan och Billinge, både kvantitativt men också kvalitativt.

Genomförande

Det är ett mångfacetterat projekt där ledningsdragningen ska gå igenom växlande miljöer med olika utmaningar. Några saker som kan nämnas är borrning under stambanan, borrningar under vattendrag, biotopskydd för alléer och stenrös, fornlämningar och vattenskyddsområden.

Det är även många privata fastigheter som projektet ska lägga ledning igenom. Detta har samråtts med involverade fastighetsägare genom en ledningsrättsförrättning enligt ledningsrättslagen. Lantmäteriet tog beslut 2018-07-10 om att ge VA SYD rätt att anlägga ledningen. Ersättning till fastighetsägarna kommer att betalas ut och regleras av Lantmäteriet.

När arbetet närmar sig olika jordbruks- och skogsfastigheter, kommer arbetsledaren på plats att försöka kontakta fastighetsägaren för avstämning.

Tidplan

Etapp1, Stehag: Sep 2019 - feb 2020

Etapp 2, Stehag - Hasslebro: Okt 2019 -dec 2019

Etapp 3, Stockamöllan: Dec 2019 - mars 2020

Etapp 4, Stockamöllan - Billinge: Nov 2019 - jan 2020

Etapp 5, Billinge: Dec 2019 - april 2020

Klicka här för detaljerad etappöversikt

Senaste information

06.10.2020 | 14:19

Inkoppling till Stockamöllan 13 oktober

Tisdagen 13 oktober kommer Stockamöllan kopplas på den nya ledningen. Några fastigheter kommer att tillfälligt bli utan vatten: Näktergalsstigen 2 och 4. Vatten finns att hämta vid Näktergalsstigen/Lindarnas väg för boende på dessa adresser. Det kan uppkomma missfärgning, grumlighet eller fräs i kranen. Det nya vattnet kommer från Bolmen, ett mjukt vatten med hårdhetsgrad 3,5 tyska hårdhetsgrader.

22.09.2020 | 15:22

Inkoppling till Billinge 29 september

Den 29 september 2020 kommer Billinge att kopplas på den nya ledningen. Det förväntas inget driftstopp under omkopplingen, men det kan uppkomma missfärgning eller fräs i kranen. Det nya vattnet kommer från Bolmen, ett mjukt vatten med hårdhetsgrad 3,5 tyska hårdhetsgrader. Stockamöllan kommer att kopplas på inom kort.

22.06.2020 | 15:17

Inkopplingen fördröjd

Tyvärr kommer inte den slutliga inkopplingen till den nya ledningen kunna ske i juni som planerat. Vi återkommer med ny tid för detta under augusti.

02.06.2020 | 10:22

Ledningen snart klar att sättas i drift

Överföringsledningen är färdig. För att omkopplingen ska kunna ske tar vi vattenprover i den nya ledningen. När dessa är godkända kan den sista delen som omkopplingen innebär att genomföras. Vi kommer att informera när omkopplingen sker och vad det kommer att innebära.

02.03.2020 | 09:20

Grävarbete rullar på enligt plan

Efter fyra månader är vattenledningen mellan Stehag och Billinge en bra bit på väg. Merparten av ledningen på åkermark är klar. Fullständig återställning av åkermarken blir först när ledningen är kontrollerad med de olika krav som ställs.

Under vecka 6 borrades ledningen under järnvägen vid Stehag och samtidigt gick Barslund in i Stockamöllan för att schakta längs Willhelm Sonessons väg, Rönnemöllevägen och Lindarnas väg. Ett arbete som förväntas ta cirka 6 veckor. Boende ska under tiden kunna ta sig till och från sina bostäder. Postlådor kommer för en del boende tillfälligt behövas flyttas.

Borrning av ledning i cykelvägen mellan Stockamöllan och Billinge kommer fortsätta. När arbetet är klart i Stockamöllan börjas arbetet längs Vattenverksvägen i Billinge. Detta arbete beräknas ta cirka 5 veckor.


06.02.2020 | 12:58

Tryckförändring och vattenavstängning 10 februari 2020

Måndag 10 februari kommer det att bli störningar på dricksvattenleveransen i stora delar av Stehag kl 0830-1330. För majoriteten av invånarna innebär detta eventuella förändringar i trycket i kranen.

För fastigheterna på Gränsbovägen 2-13 och Solhemsvägen 9, 11, 13, 15, 17 samt 18-22 kommer vattnet att stängas av. Tappa upp vatten om ni är hemma.

29.01.2020 | 15:19

INSTÄLLD vattenavstängning 4 februari

Vi har via brev till berörda fastighetsägare i Stehag gått ut med information om vattenavstängning 4 februari 2020. Denna avstängning är inställd på grund av fördröjningar i arbetet. Vi återkommer via sms med ny information om och när det blir aktuellt med ett nytt datum. Om du vill vara säker på att vi når dig via sms, läs mer på vasyd.se/smsavisering

03.01.2020 | 14:48

Vattenavstängning i Stehag 9 januari

I samband med bygget av överföringsledningen kommer vattnet tillfälligt stängas av i stora delar av Stehag den 9 januari klockan 10-11. Då kommer vi att tillfälligt koppla om vattnet, därav avstängningen. Ytterligare en omkoppling kommer att ske några veckor senare, vi återkommer då med mer information.

25.11.2019 | 14:50

Uppdaterad tidplan

Tidplanen för de olika etapperna är justerad. Är du intresserad av detaljerna? Klicka här för en detaljerad beskrivning

15.11.2019 | 15:21

Arbetet rullar på med arkeologfynd och ledningar på väg ner i mark

Nu har Barslund varit igång runt en månad med arbetet för att lägga ner överföringsledningen mellan Stehag och Billinge. Arkeologer har hittat lite fynd, delar av Skytteskogen har tagits bort och ledningen är på väg ner i marken. Det man kan se längs sträckan är att matjorden schaktats av och lagts i högar utmed åkermark, rören svetsas samman samt att schaktning och styrbar borrning av vattenledningen pågår.

30.09.2019 | 14:30

Byggfasen i full gång

Arbetet har startat upp och sker i etapper med start i Stehag och mål i Billinge. Metoderna som används är maskingrävning och styrbar borrning. Ytor återställs efter hand som arbetet flyttar framåt. På några platser kommer vi tyvärr att behöva ta bort träd och annan växtlighet längs ledningssträckan.

04.09.2019 | 13:02

Byggstart planerad till september

Nu har vi haft startmöte med entreprenören inför byggstart. Syn och mätningar har inletts av entreprenören Barslund, och vi beklagar att kommunikation kring detta har dröjt. Vi kommer snart att ha en mer detaljerad tidplan som ni kommer att kunna se, och följa uppdateringar av, här. Vi är glada att snart kunna föra projektet i hamn och samtidigt säkra dricksvattentillförseln till Billinge, Stockamöllan och även Hasslebro.

12.07.2019 | 16:07

Nu börjar vi snart bygga!

Vi har nu handlat upp entreprenör som ska bygga vattenledningen. Planerad byggstart är september 2019. Berörda kommer att få mer information innan byggstart.

16.01.2019 | 12:41

Utsättning av projekterad ledningssträcka

Vår ledningsrätt har vunnit laga kraft! Vi kan nu äntligen fortsätta arbetet med att få en hållbar dricksvattenförsörjning till Stockamöllan och Billinge.
Just nu pågår det en utsättning av den projekterade ledningssträckan, för att se att projektering stämmer överens med verkligheten.
Vår förhoppning är att vi ska kunna göra en upphandling av entreprenör och påbörja arbetena till sommaren.

24.08.2018 | 09:23

Etapp 2 - Vattenledning

Dessvärre har vår sökta ledningsrätt för överföringsledningen för vatten blivit överklagad. Det innebär att vi får en försening i projektet på minst 6 månader. Det är tråkigt då vi i sommar har haft stora problem med vattentillgången i Billinge. Vi hade hoppats på att kunna påbörja bygget nu under hösten men tvingas nu vänta.

08.06.2016 | 14:24

Informationsmöte

VA SYD bjuder in till informationsmöte angående den planerade överföringsledningen för vatten mellan Stehag, Hasslebro, Stockamöllan och Billinge. Se inbjudan intill under Informationsmöte 2016-06-21. Hälsningar Karin

29.04.2016 | 13:33

Geotekniska markprover

Under v 19 och v 20 planerar vi att utföra geotekniska markprover längs med den tänkta sträckan. Markproverna kommer att utföras främst med en liten bandvagn som borrar upp ett prov. I vissa fall behöver vi gräva en provgrop. Undersökningen kommer utföras av Tyréns, och de kommer att kontakta de markägare som blir berörda innan. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. Hälsning Karin

Karta över VA-utbyggnadsområdet