Ny dricksvattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

VA SYD bygger ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge, samt bygger ut kommunalt VA i Hasslebro.

Påbörjad: Entreprenad är upphandlad. Beräknad byggstart september 2019

Förväntas klart: 2020

Vad ska hända?

Under 2018-2020 planerar VA SYD att bygga en ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. I Etapp 1 - Hasslebro, kommer VA-ledningar att byggas ut i Hasslebro, i samband med att Trafikverket bygger en ny gång- och cykelbana. I Etapp 2 kommer resterande delar av ledningsnätet att ske, samt att allt kopplas in.

Varför?

Billinge och Stockamöllan har idag små lokala vattenverk som riskerar att inte leva upp till de höga krav som VA SYD har på kvantitet, kvalitet och leveranssäkerhet av dricksvatten. För att säkra vattentillförseln på sikt planerar VA SYD därför att bygga en ny vattenledning mellan byarna Stehag, Stockamöllan och Billinge.

Genomförande

Från början var tanken att samordna arbetet med Sydvattens arbete i området. Samordningsvinsterna har nu visat sig vara mindre än förväntat och väger inte upp en sämre driftsituation för VA SYD. Det gör att VA SYDs arbete inte längre är bundet till Sydvattens sträckning. VA SYD har därför valt den sträckning av ledningen som är mest förmånlig, både för dig som berörd markägare, för driftsituationen och för hela Eslövs VA-kollektiv.

Efter att en utredande rapport om bästa läget för vattenledningen har tagits fram ska en projektering av ledningen utföras. Det tar ungefär 6 månader. Parallellt med detta så söker VA SYD en ledningsrätt och alla tillstånd som behövs. När ledningsrätten är godkänd kommer VA SYD att upphandla en entreprenör som gräver ner vattenledningen och återställer marken.

VA-utbyggnad i Hasslebro

Som en del av projektet med den nya vattenledningen kommer även kommunalt vatten och avlopp att byggas ut till Hasslebro. Den här delen av projektet är ett samarbete mellan VA SYD och Mittskåne Vatten. För att läsa mer om utbyggnadsplanen i Hasslebro läs ”Information till boende i Hasslebro”. Mera allmän information om VA-utbyggnadsplanerna i Eslöv finns under: VA-utbyggnad Eslöv