VA-utbyggnad Håstad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten. Längst ner hittar du senaste information om projektets framdrift.

Berörda gator:

Håstad

Påbörjad:

Förväntas klart:

2020-08-31

2024-12-31

Senaste information

 1. 30.03.2021 11:07

  Förprojektering klar

  Förprojekteringen som utförts tillsammans med EnviDan under vintern är klar

  VA SYD har tagit fram en ledningsdragning inne i Håstad som fungerar tekniskt samtidigt som vi skyddar de intressen som finns. Bland annat har vi valt en ledningssträcka som gör det möjligt att bevara de träd som finns, och som gör ledningen åtkomlig för framtiden och även så att hus mm skyddas under byggtiden.

  VA SYD har nu pågående förhandlingar med de markägare som finns angående vår föreslagna ledningssträcka. För alla ledningssträckor har vi ansökt om ledningsrätt för att ledningarna ska vara skyddade för framtiden.

  När ledningsträckan är bestämd kan vi skicka in de slutgiltiga handlingarna för tillståndsprocesserna. Vi räknar med att dessa olika tillstånd kommer ha en handläggningstid under resten av året 2021.

  Framöver kommer VA SYD tillsammans med EnviDan att påbörja detaljprojektering. Detaljprojekteringen innebär att vi går in ännu mer tekniskt för att få en lösning som är byggbar och som är möjlig att handla upp av en entreprenör. Detaljprojekteringen beräknas vara klar i slutet på september 2021. Det är sedan tillstånden som styr när vi kommer kunna handla upp entreprenaden och starta arbetena.

 2. 03.02.2021 10:13

  Uppdatering 2021-02-03: Förprojektering pågår

  Förprojekteringen är i full gång tillsammans med projektören EnviDan.

  Under december och januari har ledningsdragning från Håstad mot Väggarp fastställts. VA SYD har nu även ett servitutsavtal med fastighetsägaren norr om Kävlingeån som gör att vi har rätt att beträda marken för undersökningar och ledningsanläggning. I vår kommer arkeologiska undersökningar att utföras på ytan. 

  Just nu jobbar vi med att ta fram en ledningsdragning inne i Håstad. Framöver kommer beslut tas om dragning för dricksvattenledning, hur vi kan ta hand om dagvattnet och var det ska ledas ut i Kävlingeån. I slutet på februari ska förprojekteringen vara klar för att
  vi ska kunna ansöka om de tillstånd som behövs. Vi ser ut att hålla den tidplanen.