VA-utbyggnad Hastad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

Påbörjad: 2019-06-10

Förväntas klart: Våren 2021

Vad ska hända?

Målen för VA-utbyggnaden i Håstad är • Att leda dricksvatten till Håstad • Att skapa en funktionell kommunal spill-, dag- och vattentjänst för Håstads samhälle • Att förbereda spillvatten- och vattenanläggningen för framtida behov från ny bebyggelse • Att möjliggöra överföring av Håstads spillvatten till Örtofta spillvattenanläggning • VA SYD uppfyller kraven för VA-försörjning enligt §6, 2006:412

Varför?

Sedan 2016 finns en plan för utbyggnad av vatten och avlopp i Lunds kommun. Den säger att kommunen har en skyldighet att bygga ut kommunalt dricksvatten till byn, att kommunen har en skyldighet att ordna dagvattenavledning (för regn) och att alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten (hushållsavloppsvatten) bör anslutas.

Avloppsvattnet från Håstads samhälle avleds via ett separat ledningssystem. På nätet finns ingen bräddpunkt eller pumpstation. Andelen tillskottsvatten som når Håstads av-loppsreningsverk är mycket hög.

Under 2016 påbörjade VA SYD ett arbete för att på ett mer systematiskt vis komma tillrätta med tillskottsvattenproblematiken i samtliga VA SYDs kommuner. Håstad är ett av de områden som prioriteras i detta arbete. När tillskottsvattnet i Håstad minskats till en acceptabel nivå, ges förutsättningar för att överföra avloppsvattnet till Ellinge reningsverk via Örtofta.

Tidplan

• Inmätning och brunnsinventering allmän platsmark - v 24 – 27

• Inventering på enskilda fastigheter - höst 2019

• Filmning av ledningar för avlopp - höst 2019

• Ledningsrätt och miljöbalkdispens - hösten 2019 – hösten 2020

• Entreprenad hösten - 2020 – våren 2021

Tidplanen kan komma att förändras.


Liten ordlista för vatten och avlopp – VA

VA, spillvatten, dagvatten, kombinerad ledning – vad är det? Typiska ord för vår verksamhet men inte så enkla att förstå. Här får du veta vad de betyder.

Avloppsvatten – ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.
Dagvatten – till exempel regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på marken.
Dräneringsvatten – vatten som samlas upp under markytan och leds bort, till exempel vid dränering av husgrunder.
Kombinerat system – avloppssystem där spill- och dagvatten samlas i samma ledning.
Separerat system – avloppssystem där spill- och dagvatten leds i olika ledningar.
Skyfall – regn som inte kan hanteras i avloppsledningsnätet och som kan orsaka störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för kommuninvånarna.
Spillvatten – förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin.

Läs en längre ordlista om vatten och avlopp