VA SYD

VA-utbyggnad Hastad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

Vad ska hända?

Målen för VA-utbyggnaden i Håstad är • Att leda dricksvatten till Håstad
• Att skapa en funktionell kommunal spill-, dag- och vattentjänst för Håstads samhälle
• Att förbereda spillvatten- och vattenanläggningen för framtida behov från ny bebyggelse
• Att möjliggöra överföring av Håstads spillvatten till Örtofta spillvattenanläggning
• VA SYD uppfyller kraven för VA-försörjning enligt §6, 2006:412

Varför?

Sedan 2016 finns en plan för utbyggnad av vatten och avlopp i Lunds kommun. Den säger att kommunen har en skyldighet att bygga ut kommunalt dricksvatten till byn, att kommunen har en skyldighet att ordna dagvattenavledning (för regn) och att alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten (hushållsavloppsvatten) bör anslutas.

Avloppsvattnet från Håstads samhälle avleds via ett separat ledningssystem.
På nätet finns ingen bräddpunkt eller pumpstation. Andelen tillskottsvatten som når Håstads av-loppsreningsverk är mycket hög.


Under 2016 påbörjade VA SYD ett arbete för att på ett mer systematiskt vis komma tillrätta med tillskottsvattenproblematiken i samtliga VA SYDs kommuner. Håstad är ett av de områden som prioriteras i detta arbete. När tillskottsvattnet i Håstad minskats till en acceptabel nivå, ges förutsättningar för att överföra avloppsvattnet till Ellinge reningsverk via Örtofta.

Tidplan

• Inmätning och brunnsinventering allmän platsmark - v 24 – 27

• Inventering på enskilda fastigheter - höst 2019

• Filmning av ledningar för avlopp - höst 2019

• Ledningsrätt och miljöbalkdispens - hösten 2019 – hösten 2020

• Entreprenad hösten - 2020 – våren 2021

Tidplanen kan komma att förändras.


Senaste information

23.05.2019 | 14:31

Start av projektering vecka 24 (10-14 juni)

Med start i vecka 24 kommer Sweco på uppdrag av VA SYD inleda projekteringen. Sweco kommer bland annat att mäta markhöjder, inventera brunnar, dokumentera ledningar och analysera de allmänna förutsättningarna i området. Fler fältarbeten kommer att genomföras under hösten.