VA SYD

VA-utbyggnad Håstad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom versamhetsområdet för spillvatten.

Vad ska hända?

Målen för VA-utbyggnaden i Håstad är

• Att leda dricksvatten till Håstad

• Att skapa en funktionell kommunal spill-, dag- och vattentjänst för Håstads samhälle

• Att förbereda spillvatten- och vattenanläggningen för framtida behov från ny bebyggelse

• Att möjliggöra överföring av Håstads spillvatten till Örtofta spillvattenanläggning

• VA SYD uppfyller kraven för VA-försörjning enligt §6, 2006:412

Varför?

Sedan 2016 finns en plan för utbyggnad av vatten och avlopp i Lunds kommun. Den säger att kommunen har en skyldighet att bygga ut kommunalt dricksvatten till byn, att kommunen har en skyldighet att ordna dagvattenavledning (för regn) och att alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten (hushållsavloppsvatten) bör anslutas.

Avloppsvattnet från Håstads samhälle avleds via ett separat ledningssystem.
På nätet finns ingen bräddpunkt eller pumpstation. Andelen tillskottsvatten som når Håstads av-loppsreningsverk är mycket hög.

Under 2016 påbörjade VA SYD ett arbete för att på ett mer systematiskt vis komma tillrätta med tillskottsvattenproblematiken i samtliga VA SYDs kommuner. Håstad är ett av de områden som prioriteras i detta arbete. När tillskottsvattnet i Håstad minskats till en acceptabel nivå, ges förutsättningar för att överföra avloppsvattnet till Ellinge reningsverk via Örtofta.

Tidplan

Under 2019 och våren 2020 utförde VA SYD olika utredningar för att möjliggöra projektering av ledningssträckan. Tidplanen har senarelagts då processen med tillståndsansökningar och tekniska beslut har tagit längre tid än väntat. Kommande tidplan är att avvakta tillstånd för ledningsrättsfrågor, arkeologi och naturvärden. VASYD kommer parallellt att detaljprojektera ledningsarbetet och därefter lägga ut entreprenaden på upphandling. Tidplanen för arbetena är just nu osäker, förhoppningsvis kan byggstart ske senare delen av 2021. Entreprenaden beräknas pågå under cirka 6 månader. Tidplanen kan komma att ändras.