VA SYD

VA-utbyggnad Håstad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten.

Vad ska hända?

Målen för VA-utbyggnaden i Håstad är

• att bygga ut dricksvatten till Håstads samhälle
• att dag- och dräneringsvatten i spillvattenledningen ska kopplas bort och att spillvattenledningen ska renoveras
• att kunna erbjuda avledning av dag- och dräneringsvatten från fastigheter till en ny dagvattenledning
• att möjliggöra överföring av Håstads spillvatten till Örtofta spillvattenanläggning
• att möjliggöra överföring av dricksvatten från Örtofta till Håstad

Varför?

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Håstad är prioriterad. I VA-utbyggnadsplan för Lunds kommun anges att utbyggnaden av vatten och avlopp i Håstad ska genomföras efter utbyggnad i Vombs by. Projektet i Vombs by avslutades under 2019.

Beslut om verksamhetsområde för dricksvatten och dagvatten i Håstad togs av kommunfullmäktige i Lunds kommun i februari 2020 utifrån behovet av kommunalt dricks- och dagvatten. Efter beslut om verksamhetsområde ska genomförandet ske skyndsamt men hänsyn får tas till ekonomiska och personella resurser, och annat som kan påverka genomförandet.

Utbyggnaden i Håstad kommer att innebära en översyn av VA-anläggningen i stort, kommunalt vatten ska anläggas och överskott av dagvatten i spillvattenledningarna ska hanteras.

Genomförande

Från augusti 2020 till mars 2021 befinner sig projektet i ett stadie som vi kallar förprojektering. Här sammanställer vi de resultat från utredningar och undersökningar som leder oss för att kunna ta strategiska beslut för projektet. Bland annat har vi fått säkerställa att vi kopplar oss på en punkt i det befintliga ledningsnätet där det finns kapacitet för dricks- och spillvatten.

Vi måste även säkerställa att det är tekniskt möjligt att utföra ledningsdragningen i Håstad. Platsmässigt har vi en utmaning att utföra en ledningsförläggning säkert ur arbetsmiljösynpunkt samtidigt som vi behöver skydda den bebyggelse som finns idag från sättningar mm.

Handlingar och underlag behöver tas fram för alla de olika tillstånd som behövs i ett projekt som Håstad. Tillstånden ska bland annat

• säkerställa att vi undersöker och skyddar kulturella fornlämningar
• att vi har kapacitet och laglig rätt att ta hand om spillvattnet från Håstad på Ellinge reningsverk i Eslövs kommun
• att vi tar hänsyn till arter som är skyddade
• att vi har rättighet för att förlägga ledningen genom ledningsrätt
• att vi har rätt att gräva i och i närheten av vattendrag

Tidplan

VA SYD har tagit fram en tidplan som visar de olika momenten i projektet och hur lång tid som var och ett av dessa kan förväntas ta. Tidplan för VA-utbyggnad i Håstad december 2020