Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

VA-utbyggnad Håstad

Håstad ska få kommunalt dricksvatten och en effektiv avledning av dagvatten. Dessutom ska en lösning hittas för alla fastigheter inom verksamhetsområdet för spillvatten. Längst ner hittar du senaste information om projektets framdrift.

Berörda gator:

Håstad

Påbörjad:

Förväntas klart:

2020-08-31

2024-12-31

Senaste information

 1. 15.12.2021 11:04

  Renoveringsarbete på avlopp närmar sig

  Detaljplanering fortsätter tillsammans med EnviDan.

  Håstad har idag ett spillvattennät (för hushållsavloppsvatten) som behöver renoveras. Detta kommer att göras innan vi bygger ut dricks- och dagvattenledningarna. Vi hoppas kunna påbörja renoveringen av spillnätet i början av 2022. Vi kommer att informera mer om detta via brev.

  VA SYD har granskat förfrågningsunderlaget för att upphandla entreprenör för arbetet med dricks- och dagvattennätet och EnviDan ska nu jobba vidare med de delar som behöver förbättras.

  Det är tillstånden som sen styr när vi kommer att kunna handla upp entreprenaden för att starta byggarbetet. Tiden för handläggning av tillstånden är något längre än vad vi har beräknat, därför kan tidplanen ändras något. Preliminärt planerar vi för byggstart under sommaren 2022.

 2. 18.10.2021 08:58

  Detaljplanering pågår fram till december

  VA SYD arbetar tillsammans med EnviDan med detaljprojekteringen. Detaljprojekteringen innebär att vi går in ännu mer tekniskt för att få en lösning som är byggbar och som är möjlig att handla upp av en entreprenör. Detaljprojekteringen har tagit något längre tid än väntat och beräknas vara klar i december 2021.

  Håstad har idag ett spillvattennät som behöver renoveras. Detta kommer att renoveras innan vi bygger ut dricks- och dagvattenledningarna. Renoveringen hoppas vi kunna utföra i början av 2022. Mer information kommer att komma till er via brev när vi har utsett en entreprenör.

  Det är tillstånden som styr när vi kommer att kunna handla upp entreprenaden och starta byggarbetet för dricksvattennätet. Tiden för handläggning av tillstånden är något längre än vad vi beräknat, därför kan tidplanen förändras något. Vi planerar preliminärt för byggstart under sommaren 2022.

 3. 09.08.2021 13:14

  Detaljprojektering väntar i höst

  Under sommaren har arbetet hållit semester. Alla tillstånd är inskickade till respektive myndighet och har tagits emot. Tillstånden ska nu godkännas. Vår entreprenör Ramböll har varit ute och gjort en del kompletterande geoteknik i området. Nu ser vi fram emot en höst av detaljprojektering.

 4. 01.06.2021 15:48

  Information om inmätningar 3 juni

  För att få en så bra detaljplanering som möjligt behöver VA SYD göra kompletterande inmätningar. Personal från VA SYD kommer under torsdagen 3 juni behöva mäta in staket, häckar, fasader och annat på några fastigheter. Fastighetsägarna har blivit informerade via brev. Vi kommer röra oss i tomtgräns på och utanför tomten.

 5. 01.06.2021 14:26

  Nu påbörjas detaljprojektering

  VA SYD har pågående förhandlingar med de markägare som finns angående vår föreslagna ledningssträcka. Efter synpunkter och önskemål från markägare har vi fått revidera ledningssträckan något. Det har lett till mer utredningsarbete men det kommer i slut ändan bli en bättre lösning.

  På grund av den reviderade ledningssträckan skickas de slutliga handlingarna för tillståndsprocesserna in i nästa vecka (v23). Det är något senare än i tidplanen från december. Vi räknar med att dessa tillstånd kommer att ha en handläggningstid under resten av 2021 och eventuellt lite in på 2022.

  Framöver kommer VA SYD tillsammans med EnviDan att påbörja detaljprojektering. Detaljprojekteringen innebär att vi går in ännu mer tekniskt för att få en lösning som är byggbar och som är möjlig att handla upp av en entreprenör. Detaljprojekteringen beräknas vara klar i slutet på oktober 2021. Det är sedan tillstånden som styr när vi kommer att kunna handla upp entreprenaden och starta byggarbetet.

 6. 30.03.2021 11:07

  Förprojektering klar

  Förprojekteringen som utförts tillsammans med EnviDan under vintern är klar

  VA SYD har tagit fram en ledningsdragning inne i Håstad som fungerar tekniskt samtidigt som vi skyddar de intressen som finns. Bland annat har vi valt en ledningssträcka som gör det möjligt att bevara de träd som finns, och som gör ledningen åtkomlig för framtiden och även så att hus mm skyddas under byggtiden.

  VA SYD har nu pågående förhandlingar med de markägare som finns angående vår föreslagna ledningssträcka. För alla ledningssträckor har vi ansökt om ledningsrätt för att ledningarna ska vara skyddade för framtiden.

  När ledningsträckan är bestämd kan vi skicka in de slutgiltiga handlingarna för tillståndsprocesserna. Vi räknar med att dessa olika tillstånd kommer ha en handläggningstid under resten av året 2021.

  Framöver kommer VA SYD tillsammans med EnviDan att påbörja detaljprojektering. Detaljprojekteringen innebär att vi går in ännu mer tekniskt för att få en lösning som är byggbar och som är möjlig att handla upp av en entreprenör. Detaljprojekteringen beräknas vara klar i slutet på september 2021. Det är sedan tillstånden som styr när vi kommer kunna handla upp entreprenaden och starta arbetena.

 7. 03.02.2021 10:13

  Uppdatering 2021-02-03: Förprojektering pågår

  Förprojekteringen är i full gång tillsammans med projektören EnviDan.

  Under december och januari har ledningsdragning från Håstad mot Väggarp fastställts. VA SYD har nu även ett servitutsavtal med fastighetsägaren norr om Kävlingeån som gör att vi har rätt att beträda marken för undersökningar och ledningsanläggning. I vår kommer arkeologiska undersökningar att utföras på ytan. 

  Just nu jobbar vi med att ta fram en ledningsdragning inne i Håstad. Framöver kommer beslut tas om dragning för dricksvattenledning, hur vi kan ta hand om dagvattnet och var det ska ledas ut i Kävlingeån. I slutet på februari ska förprojekteringen vara klar för att
  vi ska kunna ansöka om de tillstånd som behövs. Vi ser ut att hålla den tidplanen.