VA SYD

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Hasslebro

VA SYD genomför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hasslebro.

Vad ska hända?

Under 2018-2020 bygger VA SYD en ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. I samband med projektet genomförs också utbyggnad till Hasslebro. VA-ledningar fram till byn läggs i den nya cykelbanan. När projektet med den stora ledningen fram till Billinge är klar, kommer fastigheterna i Hasslebro att kunna koppla på till det allmänna nätet.

Varför?

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Tillsammans med Eslövs och Höörs kommun har VA SYD utrett behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag

Tidplan

Oktober 2017 - juli 2018: Ledningsdragning till Hasslebro.

2020-2021: Möjlighet för fastigheter att koppla in på det allmänna nätet för vatten och avlopp.

Senaste information

11.05.2018 | 13:34

Etapp 1 Hasslebro - snart klar

VA SYDs och Trafikverkets arbeten i Hasslebro beräknas vara klara under sommaren. Det innebär att VA-ledningar är lagda genom byn och att GC-vägen är utbyggd.
Men berörda av VA-utbyggnadsplanen kan ännu inte bli anslutna, då hela sträckan inte är klar. Ingen anslutningsavgift kommer tas ut förrän det går att ansluta till VA-nätet. Detta beräknas bli först när E2 är klar, om ca 1år.
Trafikverkets information om projektet nås på: www.trafikverket.se/stockamollan_hasslebro

11.08.2017 | 13:34

Etapp Hasslebro

Under hösten planerar Trafikverket att bygga ut gång- och cykelväg genom Hasslebro fram till Stockamöllan. I samband med det kommer VA SYD att lägga ner VA-ledningar på samma sträcka.
Berörda av VA-utbyggnadsplanen kan ännu inte bli anslutna, då hela sträckan inte är klar. Ingen anslutningsavgift kommer tas ut förrän det går att ansluta till VA-nätet.
Trafikverkets information om projektet nås på: www.trafikverket.se/stockamollan_hasslebro

07.04.2016 | 15:15

Information till boende i Hasslebro

Information om arbetet har skickats ut till berörda kunder. Informationen finner du under Information till boende i Hasslebro. Hälsningar Karin