VA-utbyggnad i området Fårabäck

Från september kommer VA SYD att genomföra VA-utbyggnad för att dra kommunalt vatten och avlopp till Fårabäck.

Vad ska hända?

Kommunalt vatten och avlopp ska dras till området Fårabäck, i Fårabäcksvägen och ner i Ebbarpsvägen.

Varför?

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Tillsammans med Malmö stad har VA SYD utrett behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras med schaktning. Tillfartsvägar kommer att stängas av i 200-metersetapper med omdirigering av trafik. Vi kommer att fylla igen och återställa mark efterhand som grävarbete flyttar vidare. Entreprenaden genomförs av MVB Syd på uppdrag av VA SYD.

Tidplan

Etableringen för arbetet startar 26 september 2019. Projektet förväntas vara klart i mars 2020. Efter det kommer fastigheterna att kunna koppla på sig på det allmänna nätet för vatten och avlopp. Se etappöversikt för de etapper som sker fram till 20 november.

Karta över berörd sträcka