VA SYD

Allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by

Vi anlägger kommunalt vatten och avlopp till Vombs by. Anläggningen är nu klar och redo för inkoppling. För senaste nyheter, scrolla ner till nyhetsflödet.

Vad ska hända?

Vombs by ska förses med en kommunal vatten- och avloppsanläggning. På sikt även Klingvalla och Östra Tvet.

Varför?

Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster, och i den av Lunds kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen framgår vilka områden inom Lunds kommun som berörs.I arbetet med att ta fram en VA-utbyggnadsplan har Vombs by pekats ut som den bebyggelse som snarast behöver åtgärdas. Det beror framför allt på att i princip inga enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav enligt miljöförvaltningen och byn är placerad inom det yttre skyddsområdet för Vombverkets vattentäkt. Klingvalla och Östra Tvet är ytterligare två områden som finns med i VA-utbyggnadsplanen, dock inte lika prioriterade som Vombs by.

Genomförande

Förutom skyddsbestämmelserna för vattenverket finns det flera andra bestämmelser i området som styr hur en allmän VA-anläggning får utformas och placeras. En utredande rapport är skriven om förutsättningarna för en allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by. Flera tänkbara lösningar har utvärderats. Av dessa har VA SYD beslutat att gå vidare med alternativet med överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vombs by och Veberöd. Vid planeringen av ledningarna har det visat sig att det finns en möjlighet att ansluta även Klingvalla och Östra Tvet längs med vägen.

Tidplan

Planen är att överföringsledningarna och ledningsnätet inom Vombs by ska vara färdigbyggt och besiktigat under 2019. När anläggningen är redo att tas i drift kommer fastighetsägare att kunna koppla på sig på nätet. Inkoppling kan ske från och med början av 2020. Anslutningen av Klingvalla och Östra Tvet kommer ske därefter, tidplanen för det är inte fastställd. 

Senaste information

10.02.2020 | 11:34

Saknar vi information från dig? Eller du från oss?

Nu har de flesta berörda fått granskningsintyg, inkopplingsinformation, meddelande om förbindelsepunkt och faktura. Om inte, kan det beror på:


Ett 20-tal fastighetsägare har fått alla dokument utom fakturan. Denna är på väg inom två veckor, du behöver inte göra något.


Har du endast fått granskningsintyg (en sida) behöver du komplettera med uppgifter för att vi ska föra ditt ärende i hamn. Se information i ditt granskningsintyg.


Om du inte fått varken information eller faktura från VA SYD saknar vi ansökningshandlingar. Kontakta oss om du är osäker på vad du behöver skicka in. Tänk på att miljöförvaltningen i Lunds kommun kommer att ställa krav på inkoppling av fastigheter i Vombs by till VA SYDs spillvattenanläggning (avlopp), men att en sådan inkoppling inte får ske innan VA SYD har fått in alla ansökningshandlingar och anläggningsavgift är erlagd.


Är du nybliven ägare i Vombs by och inte fått någon information från oss under 2020? Då kanske vi saknar kontaktuppgifter till dig om fastighetsregistret ännu inte är uppdaterat med dina uppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig.

29.01.2020 | 15:30

Möjlighet till avbetalning av anläggningsavgiften

Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgift när en förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats. Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ett kortare anstånd med betalning kan efter prövning ges med maximalt 6 månader vid tillfälliga betalningssvårigheter. Ränta debiteras från förfallodagen efter Räntelagen 6 §. I vissa fall finns möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan på högst 10 år. Det gäller endast privatpersoner och det gäller inte vid nybyggnation. Läs mer om avbetalningsplan och hur det fungerar

21.01.2020 | 11:45

Anläggningen redo för inkoppling

Anläggningen till och i Vombs by är nu godkänd och anslutningar kan påbörjas. Nu påbörjar vi utskick av fakturaunderlag och meddelande om förbindelsepunkt till de boende i Vombs by. Det kommer att ta några veckor tills alla fastigheter får besked. När du fått ditt besked kan arbete med anslutning startas. Vi skickar också ut granskningsintyg och information om hur du ska gå till väga för att ansluta sig till VA SYDs anläggning.

20.12.2019 | 15:23

Inkoppling till anläggningen dröjer

VA-anläggningen i Vombs by kan ännu inte tas i bruk, vi hoppas kunna erbjuda inkoppling inom kort. Fakturaunderlag och meddelande om förbindelsepunkt kommer att skickas ut till berörda så snart anläggningen är helt klar.

21.10.2019 | 14:58

Färdigställandet av den allmänna anläggningen är försenat

Sedan slutet av förra året pågår ledningsbyggnad fram till fastigheterna. Dessvärre har det blivit en del förseningar nu i slutskedet jämfört med vad vi tidigare meddelat, och anläggningen beräknas nu stå klar först runt årsskiftet 2019/2020. Vi ber om ursäkt för fördröjningen. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss, men vi ber dig att respektera att vi i nuläget inte kan ge några exakta besked om när anläggningen kommer att vara klar.

04.10.2019 | 13:00

Möjlighet till inkoppling närmar sig, men arbete återstår

Vi närmar oss slutfasen med att bygga ut allmänt vatten och avlopp till byn. Bygget är i princip klart och inom kort följer en slutbesiktning av hela anläggningen. Fortfarande återstår emellertid en del administrativa uppgifter inför inkopplingsskedet. Så arbete pågår alltså fortfarande även om det inte syns! Vi har i nuläget tyvärr inte möjlighet att ge exakta besked på frågor om tidplan mer än att anläggningen kommer att stå klar och vara möjlig att koppla in till senare under hösten. Vi kan heller inte leverera LTA-enhet eller delar av den i förväg. Vi ber er att ha överseende med detta och avvakta. Vi kommer att återkomma med information.

03.06.2019 | 15:12

Lägesrapport om VA-utbyggnaden maj 2019

Vi närmar oss slutfasen med att införa allmänt vatten och avlopp till byn. Sedan slutet av förra året pågår ledningsbyggnad fram till fastigheterna. Bygget har gått bra och beräknas vara klart i augusti. Sen följer en slutbesiktning av hela anläggningen samt en del administrativa uppgifter. Så arbete pågår alltså fortfarande även om det inte syns! Senaste informationsbrevet finns att ladda ner.

14.11.2018 | 16:26

Information om ledningsdragning fram till fastighet

Brev har gått ut till fastighetsägare i Vombs by med information om arbetet med att dra fram ledningar till fastighet, samt schema för arbetet gata för gata, kontaktlista och information om LTA. Informationen finns tillgänglig under information 2018. Med vänlig hälsning Linda

18.07.2018 | 15:08

Uppdaterad information och tidplan har gått ut till boende i Vombs by

Berörda kunder har fått information om att arbetet kommer att starta hösten 2018. Informationen finns tillgänglig under information 2018. Hälsningar Linda

01.08.2017 | 08:27

Informationsbrev har skickats ut till boende i Vombs by

Uppdaterad information om arbetet har skickats ut till berörda kunder. Informationen finns tillgänglig under Information 2017. Hälsningar Linda

07.04.2016 | 13:57

Informationsbrev har skickats ut till boende i Vombs by

Ny uppdaterad information om arbetet har skickats ut till berörda kunder. Informationen finner du under Informationspaket. Hälsningar Linda

07.04.2016 | 13:55

Informationsbrev har skickats ut till Klingvalla och Östra Tvet

Ny uppdaterad information om arbetet har skickats ut till berörda kunder. Informationen finner du under Övriga dokument. Hälsningar Linda

01.12.2015 | 14:59

Geoteknisk undersökning inledd

Nu är den geotekniska undersökningen igång. Under ett par veckors tid kommer det att finnas ett par stycken så kallade borrvagnar i området. Deras uppgift är att ta prover på vilken sorts mark som finns längs den planerade ledningssträckan. Resultatet kommer användas i det fortsatta arbetet med att ta fram ritningar på hur den nya vatten- och avloppsanläggningen ska byggas.

Borrvagnar genomför geoteknisk undersökning

03.11.2015 | 09:18

Informationsbrev har skickats ut

Ny uppdaterad information om arbetet har skickats ut till berörda kunder. Informationen finner du under Övrig dokumentation. Hälsningar Linda

05.06.2015 | 15:50

Informationsbrev har skickats ut

Arbetet med att förse Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet med allmänt vatten och avlopp går vidare. Ett nytt informationsbrev har skickats ut och ni hittar det under ”Övriga dokument”. Hör gärna av er om ni har några frågor!

Med vänlig hälsning Linda

08.12.2014 | 15:36

Material från informationsmötet 17 september 2014

Tack alla för att ni kom! Nu har jag äntligen lagt upp presentationerna från vårt möte.
Har ni frågor om materialet så kontakta gärna mig, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. Hälsningar Linda.

15.09.2014 | 15:43

Välkommen på informationsmöte

Inför den planerade vatten- och avloppsutbyggnaden mellan Veberöd och Vombs by inbjuds till informationsmöte för fastighetsägarna i de berörda områdena Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet.
Det äger rum onsdagen den 17 september, kl 18-20 i Svaleboskolans matsal, Skolgången i Veberöd.

Se inbjudan under övriga dokument.

26.06.2014 | 15:27

Planerat informationsmöte i september

Det kommer att hållas ett informationsmöte angående den planerade utbyggnaden av en vatten- och avloppsanläggning till Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet i september månad. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare i början av augusti.

26.06.2014 | 14:01

Nuläget för finansieringsfrågan

Politikerna träffades den 2 juni och tittade på de olika alternativen för finansiering. Nu inväntar vi att protokollet ska justeras. Vi återkommer så snart det är färdigt.

18.02.2014 | 10:00

Rapport om allmän vatten- och avloppsanläggning

Nu är den utredande rapporten klar som bland annat beskriver bakgrunden samt alternativen för en utbyggnadsplan av vatten och avlopp.