Allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by, Östra Tvet och Klingvalla

Vi förbereder för att anlägga kommunalt vatten och avlopp till Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet.

Påbörjad: 2013-08-12

Förväntas klart: Arbetet beräknas vara klart under sista delen av 2019

Vad ska hända?

Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet ska förses med en kommunal vatten- och avloppsanläggning.

Varför?

Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster, och i den av Lunds kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen framgår vilka områden inom Lunds kommun som berörs.

I arbetet med att ta fram en VA-utbyggnadsplan har Vombs by pekats ut som den bebyggelse som snarast behöver åtgärdas. Det beror framför allt på att i princip inga enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav enligt miljöförvaltningen och byn är placerad inom det yttre skyddsområdet för Vombverkets vattentäkt. Klingvalla och Östra Tvet är ytterligare två områden som finns med i VA-utbyggnadsplanen, dock inte lika prioriterade som Vombs by.

Genomförande

Förutom skyddsbestämmelserna för vattenverket finns det flera andra bestämmelser i området som styr hur en allmän VA-anläggning får utformas och placeras. En utredande rapport är skriven om förutsättningarna för en allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by. Flera tänkbara lösningar har utvärderats. Av dessa har VA SYD beslutat att gå vidare med alternativet med överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vombs by och Veberöd. Vid planeringen av ledningarna har det visat sig att det finns en möjlighet att ansluta även Klingvalla och Östra Tvet längs med vägen.

Tidplan

Tidigast byggstart beräknas bli hösten 2018. Beroende på områdesbestämmelser kommer antagligen anläggningen att byggas ut etappvis. Planen är att överföringsledningarna och ledningsnätet inom Vombs by ska vara färdigbyggt i mitten av 2019. Anslutningen av Klingvalla och Östra Tvet kommer ske därefter. Tidigare förhoppning att starta ledningsbyggandet under hösten 2017 har förskjutits ett år på grund av naturvärdena i området.