Allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by

Vi anlägger kommunalt vatten och avlopp till Vombs by. Anläggningen är nu klar och redo för inkoppling. För senaste nyheter, scrolla ner till nyhetsflödet.

Vad ska hända?

Vombs by ska förses med en kommunal vatten- och avloppsanläggning. På sikt även Klingvalla och Östra Tvet.

Varför?

Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster, och i den av Lunds kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen framgår vilka områden inom Lunds kommun som berörs.

I arbetet med att ta fram en VA-utbyggnadsplan har Vombs by pekats ut som den bebyggelse som snarast behöver åtgärdas. Det beror framför allt på att i princip inga enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav enligt miljöförvaltningen och byn är placerad inom det yttre skyddsområdet för Vombverkets vattentäkt. Klingvalla och Östra Tvet är ytterligare två områden som finns med i VA-utbyggnadsplanen, dock inte lika prioriterade som Vombs by.

Genomförande

Förutom skyddsbestämmelserna för vattenverket finns det flera andra bestämmelser i området som styr hur en allmän VA-anläggning får utformas och placeras. En utredande rapport är skriven om förutsättningarna för en allmän vatten- och avloppsanläggning för Vombs by. Flera tänkbara lösningar har utvärderats. Av dessa har VA SYD beslutat att gå vidare med alternativet med överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Vombs by och Veberöd. Vid planeringen av ledningarna har det visat sig att det finns en möjlighet att ansluta även Klingvalla och Östra Tvet längs med vägen.

Tidplan

Planen är att överföringsledningarna och ledningsnätet inom Vombs by ska vara färdigbyggt och besiktigat under 2019. När anläggningen är redo att tas i drift kommer fastighetsägare att kunna koppla på sig på nätet. Inkoppling kan ske från och med början av 2020. Anslutningen av Klingvalla och Östra Tvet kommer ske därefter, tidplanen för det är inte fastställd.