Arbete på Södra Förstadsgatan

VA SYD renoverar vatten- och avloppsledningar på Södra Förstadsgatan i Malmö, från Triangeltorget till Regementsgatan. Ledningarna har funnits i cirka 100 år, och är i behov av att förnyas så att de kan hålla i många år framöver.

Berörda gator: Södra Förstadsgatan, Kärleksgatan

Påbörjad: Mars 2018

Förväntas klart: 2019-03-15

Vad ska hända?

VA SYD ska renovera ledningar för dagvatten (regnvatten), spillvatten (avloppsvatten) och dricksvatten på Södra Förstadsgatan. Under våren renoverar vi ledningar för dag- och avloppsvatten (avslutat). Under hösten 2018 renoverar vi dricksvattenledningarna.

Varför?

Vatten- och dagvattenledningen i Södra Förstadsgatan är från 1936 och ledningen för avloppsvatten från 1906. VA SYD har filmat ledningarna och sett att de är i stort behov av renovering. Det har förekommit många läckor och störningar som skapat akuta problem. Renoveringen är ett långsiktigt arbete som kommer ge ett hållbart ledningsnät för vatten och avlopp under många år framöver.

Genomförande

Under hösten kommer vi att renovera dricksvattenledningen och ett antal spill- och dagvattenserviser. Vi kommer i största möjliga mån använda rörspräckning. Vi kommer inte att behöva gräva upp hela gatan, däremot måste vi gräva vid varje servis, där ledningar böjs och vid korsningar.

Hur kommer arbetet att påverka området?
Vi kommer att gräva vid olika platser. Det innebär begränsad framkomlighet på vissa platser och eventuella störningar som fordon och buller. Vi kommer också att behöva lägga tillfälliga dricksvattenledningar, vilket innebär tillfälliga vattenavstängningar. Avstängningar kommer att meddelas i god tid, och stora vattenavstängningar kommer att ske på kvälls- eller nattetid. För att skydda alla trafikanter och de som utför arbetet kommer vi behöva göra nödvändiga avspärrningar, se bild nedan.

S Förstadsgatan avspärrning

Tidplan

2019
Kvarvarande arbete beräknas starta 7 januari, och pågå till mitten av mars.

SMS om driftstörning

Vi har ett SMS-verktyg som vi använder för att snabbt få ut information vid en driftstörning.

Registrera ditt telefonnummer hos VA SYD så missar du ingen viktig information.