VA SYD

Arbete på pumpstationen i Sankt Lars-parken

VA SYD renoverar och moderniserar pumpstationen i Sankt Lars-parken.

Vad ska hända?

Sedan februari 2019 äger och driftar VA SYD pumpstationen. VA SYD ska renovera och modernisera pumpstationen och snygga till grönområdet runt omkring anläggningen. Funktion och säkerhet av anläggningens drift ska uppgraderas. Området är idag omgärdat av byggstaket. När arbetet är klart så kommer området att vara en del av parken.

Varför?

Anläggningen är i behov av renovering och närboende upplever ibland obehaglig doft som i samband med arbetet kommer att åtgärdas.

Genomförande

Byggnaden kommer att renoveras in- och utvändigt. En schaktgrop kommer att grävas för att hantera ledningar i marken. Denna grop kommer sen att fyllas igen. Så länge området är inhägnat äger obehöriga inte tillträde.

Tidplan

Grönområdet kommer att snyggas till och röjas med start under v 27 2019. Renoveringsarbetet startar under hösten 2019.

Senaste information

19.02.2020 | 20:20

Nu är fas två påbörjad som innebär renovering invändigt i pumpstationen med ny maskinutrustning, ny el och automation, målning och sanering. Det kommer att bli tung trafik, bodar och containrar i området. Det kommer att bli trångt på gång- och cykelväg utanför under en tid framöver. Det kommer att vara lerigt och slaskigt beroende på vädret. Tidplanen som det ser ut nu kommer att hållas. .

11.09.2019 | 09:34

Nu börjar vi renovera

Nu drar renoveringen av pumpbyggnaden med takomläggning och omfogning av fasad. Vi har även utfört klottersanering.

Arbetsområde