Separering av ledningar

Vi kommer att separera ledningar i gatan som idag har kombinerade ledningar.

Vad ska hända?

VA SYD ska utföra separeringsarbete på Långåkersvägen för att minska risken för källaröversvämningar i området. I samband med dessa arbeten förnyar vi också dricksvattenledningen. Korsningen Bellevuevägen-Långåkersvägen kommer att stängas av.

Varför?

VA SYD separerar ledningsnätet i området för att minska risken för källaröversvämning när det regnar riktigt mycket. Det innebär att dagvatten (regn och vatten från husgrundsdränering) och spillvatten (avloppsvatten från hushåll, alltså tvätt, toa, dusch och liknande) framöver rinner i olika ledningar. I områden med kombinerat ledningsnät rinner spillvatten i samma ledning som dagvatten. För att det separerade ledningsnätet ska bli verksamt behöver du som fastighetsägare också separera ledningarna på din fastighet. Du får mer detaljerad information om detta längre fram.

Genomförande

Trafiken kommer att omdirigeras vilket kan innebära mer trafik i villagatorna. Busslinjer på Bellevuevägen påverkas också någon månad när det grävs på Bellevuevägen. Tyvärr kommer man inte att kunna parkera utmed Långåkersvägen och även ena sidan av Pilåkersvägen. Ni som har parkering inne på fastigheten kommer också att bli berörda, under en tid måste ni kanske stå på annan plats. Anledningen till att vi inte kan hålla in – och utfarterna öppna är att gatan är smal med djupa schakter som tar mer utrymme i anspråk för att säkra slänterna för arbetarnas arbetsmiljö. Gångbana med gångbryggor kommer att anordnas så att man säkert kan komma till/från bostaden. Eventuella ramper för handikapppassage kommer att anordnas. Hjälp med sophantering och andra leveranser kommer att ske under arbetarnas arbetstider. Samråd angående detta sker med platschefen.