Arbete på Linnévägen Åkarp

Förnyelse av vattenledning och separering av avloppssytemet

Berörda gator: Linnévägen 1-9 samt Hasselvägen 5, 6, 7 och 8

Påbörjad: 2018-02-12

Förväntas klart: 2018-06-29

Vad ska hända?

Förnyelse av vattenledning inkl serviser för Linnévägen 1-9 samt Hasselvägen 5 och 7. Förnyelse av serviserna till spill- och dagvattenledningarna förnyas samt placeras spolbrunnar till respektive spill- och dagvattenservis på Linnévägen och Hasselvägen 5, 6, 7 och 8. Separering av den kombinerade ledning som ligger i Hasselvägen, därmed förlänger vi den dagvattenledning som ligger i Linnévägen ner till Hasselvägen. I samband med arbetet har kommunen valt att asfaltera vägen och därmed kommer VA SYD även att anlägga rännstensbrunnar längs med både Linnévägen och Hasselvägen.

Varför?

Haft läckor som vi vill förhindra i framtiden samt avveckla kombinerat avloppssystem.

Genomförande

Arbetet kommer att göras med schakt och rörspräckning vilket kommer att påverka framkomligheten på gatan under arbetet. Förnyelse av serviserna till spill- och dagvattenledningarna görs mha schakt och görs därför i samband med förnyelse av vattenledningen. Vid förlängning av dagvattenledning samt anläggning av rännstensbrunnarna görs detta mha schakt. Vid omkopplingsarbeten på dricksvattennätet måste vattnet tillfälligt stängas av. Om du blir berörd kommer du att få information i god tid innan vattnet stängs av. Fram tills dess påverkas inte vattnet. När vattnet kommer tillbaka kan en kortvarig missfärgning uppstå. Låt kranen rinna tills det är helt klart. Missfärgningen är alldeles ofarlig och beror på rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.