Arbete Fårabäck

VA SYD bygger ut allmänna vatten- och avloppsledningsnätet i Norra och Södra Fårabäck.

Berörda gator: Fårabäcksvägen, Ebbarpsvägen

Påbörjad: Kvartal 3 2018

Förväntas klart: Kvartal 1 2019

Vad ska hända?

Allmänna vatten-och avloppsledningsnätet ska byggas ut i Norra och Södra Fårabäck.

Varför?

Vattenmyndigheten för södra Östersjön har fastställt ett åtgärdsprogram där kommunerna i samverkan med länsstyrelserna ska utveckla vatten- och avloppsplaner. Detta gäller framför allt i områden där vattnet inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. I Malmö kommun gjordes bedömningen att Norra och Södra Fårabäck inte uppfyller kriterierna enligt §6 Lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen är skyldig att åtgärda detta.

Genomförande

Markförhållanden och avstånd mellan husen och Norra och Södra Fårabäck gör att det inte är gynnsamt att bygga ett konventionellt självfallsavloppssystem. Därför kommer utbyggnaden av avloppsnätet att ske med lättrycksavlopp LTA, vilket innebär att fastigheterna behöver installera avloppspumpar på sina tomter. Pumparna kommer tillhandahållas av VA SYD och placeringen kommer att bestämmas av VA SYD i samråd med fastighetsägaren. Mer information om LTA system samt skyldigheter mellan parterna kommer att skickas till respektive fastighetsägare.

Tidplan

Tidplan
När projekteringsfasen är färdig kommer en entreprenör att utses för utbyggnaden. Ambitionen är att byggstart kommer att ske i slutet av 2018.

Projektet är särskilt tidskrävande då det finns ett stort behov av samordning med Länsstyrelsen, räddningstjänsten och försvarsmakten. Området är ett fornlämningsintresse samt övningsfält för försvarsmakten. Det ligger ett natura 2000 område i närheten.