Arbete på Gillesvägen, Eslöv

Förnyelsearbete

Påbörjad: 2019-05-27

Förväntas klart: 2019-11-01

Vad ska hända?

Förnyelse av vattenledningen mellan Gillesvägen 5 - 20 inkl respektive vattenservis för fastigheterna. VA SYD kommer även anlägga nya spolbrunnar för spill- och dagvattenserviserna till respektive fastighet.

Varför?

Flertalet läckor på vattenledningen sedan tidigare.

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras med schakt. Vid omkopplingsarbete på drickvattennätet måste vattnet tillfälligt stängas av. Om du blir berörd kommer du att få information i god tid innan vattnet stängs av. Fram till dess påverkas inte vattnet. När vattnet kommer tillbaka kan en kortvarig missfärgning uppstå. Låt kranen rinna tills det är helt klart. Missfärgningen är alldeles ofarlig och beror på rostutfällningar. Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då ljusa kläder kan bli missfärgade.