Arbete på Clemenstorget

I samband med ombyggnaden av Clemenstorget i Lund lägger VA SYD ny dagvattenledning, och renoverar befintliga vattenledningar med tillhörande serviser.

Påbörjad: 2019-05-20

Förväntas klart: 2019-09-20

Vad ska hända?

Ny dagvattenledning ska läggas. Befintliga dag-, vatten- och spillvattenledningar med tillhörande serviser ska renoveras.

Varför?

Lunds kommun genomför en omgestaltning av torget. I samband med det kommer gamla vattenledningar att renoveras och ledningsnätet förnyas med en ny dagvattenledning. Arbetet görs för en hållbar hantering av vatten och avlopp för en lång tid framöver.

Genomförande

Arbetet sker i etapper med schakt. Marksten återläggs efterhand som arbetet flyttar vidare. Vid inkoppling av provisorisk vattenledning kommer en vattenavstängning att ske. Berörda fastigheter kommer att få information i god tid.

Tidplan

Arbetet startar med etablering i vecka 21, ca 20 maj.