Arbete i gatan på Västra Mårtensgatan i Lund

VA SYD kommer att förnya vatten-, spill- och dagvattenledningarna längs del av Västra Mårtensgatan, mellan Stora Södergatan och Vårfrugatan. Gatan kommer att vara avstängd för trafik under arbetet.

Vad ska hända?

Den befintliga kombinerade spillvattenledningen (för hushållsavloppsvatten) är i dåligt skick och ska bytas ut och tillsammans med serviserna. Dagvattenledningen (för regn-, drän- och smältvatten) ska läggas om till en större ledning och förlängas för framtida omläggning i området. Den befintliga dricksvattenledningen ska bytas ut mot en ny större ledning.

Varför?

Syftet med arbetet är att förbättra ledningsnätets kapacitet och livslängd och säkerställa för framtida klimatförändringar och minskat antal framtida driftstörningar på ledningsnätet.

Genomförande

MVB Syd AB utför arbetet på uppdrag av VA SYD.