VA SYD

Arbete i gatan på Sankt Petri kyrkogata i Lund

VA SYD och Kraftringen ska renovera ledningar i Sankt Petri kyrkogata. Lunds kommun ska genomföra en omgestaltning.

Vad ska hända?

VA SYD kommer att lägga nya ledningar för spill-, dag- och dricksvatten. Kraftringen kommer att renovera ledningar för fjärrvärme, el och gas. Trottoaren ska breddas och lyktstolpar ska bytas ut.
För att minimera störningar för boende och verkande på gatan är detta ett samarbete mellan VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun. Vi arbetar i och kring samma grop, och behöver då inte gräva i gatan flera gånger.

Varför?

De nuvarande VA-ledningarna är mycket gamla och i behov av förnyelse. Dricksvattenledningen är nästan 100 år. Det har förekommit läckor i gatan och gatan har också sättningar. Ledningar för fjärrvärme, el och gas är i behov av renovering. Den dolda infrastrukturen uppdateras för att hålla i många årtionden framåt, och gatan kommer att bli mer tillgänglig.

Genomförande

Sankt Petri kyrkogata kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan Clemenstorget och Bredgatan under byggtiden. Fotgängare kommer att kunna passera och ta sig in till butiker och verksamheter längs gatan. Grävområdet kommer att vara inhägnat med byggstaket. Gatan kommer att återställas.

Tidplan

Februari-juli 2021

Senaste information

23.11.2020 | 14:10

Vi besöker verksamheter

Under december kommer representanter från VA SYD, Kraftringen och Lunds kommun att besöka berörda verksamheter för att dela ut och samla in information inför byggstarten 2021. Vi kommer sen att kommunicera om status och eventuella ändringar i tidplanen under hela arbetets gång.

19.10.2020 | 13:50

Markundersökningar 20-22 oktober

På tisdag natt mot onsdag (20-21 okt), samt onsdag natt mot torsdag (21-22 okt) kommer Sweco på uppdrag av VA SYD att utföra markundersökningar i Sankt Petri Kyrkogata. Arbetet är planerat att pågå 00.30-05.30 och kan komma att innebära visst buller.