VA SYD

Arbete i gatan på Mariedalsvägen och Turbinkanalen i Malmö

Vi genomför ett projekt för att bättre kunna ta hand om regn- och avloppsvatten i området kring Turbinkanalen och Slottsstaden vid Mariedalsvägen.

Vad ska hända?

I Slottsstaden har ledningarna för regn- och avloppsvatten separerats. Detta innebär att regn- och avloppsvatten nu kan gå i olika ledningar. Dessa ledningar ska nu kopplas på det större allmänna nätet för att göra systemet verksamt. Vi kommer också att bygga ett nytt permanent utlopp till Turbinkanalen för regnvattnet.

Varför?

Projektet är ett viktigt steg för att komma till rätta med både bräddnings- och översvämningsproblematik i området. Idag går både regn- och avloppsvatten till pumpstationen Turbinen och sen till Sjölunda avloppsreningsverk. Vid stora regn blir trycket stort på Turbinen vilket kan leda till bräddningar, alltså att utspätt orenat avloppsvatten släpps ut i kanalen. Genom att separera ledningar och bygga ett utlopp i kanalen kommer behovet av bräddningar att minska, vilket leder till mindre föroreningar i kanalen.

Genomförande

Under perioden september 2020 till mars 2021 kommer arbete att pågå vid kanalen. I sista etappen runt Mariedalsvägen, april 2021 till augusti 2021 kommer det att vara begränsad framkomlighet för trafik.

Tidplan

Arbetet kommer att ske i etapper från preliminärt från slutet av september 2020 till augusti 2021.