VA SYD

Arbete i gatan på Jägersro/Elisedal i Malmö

VA SYD anlägger nytt ledningsnät vid stadsutbyggnad.

Vad ska hända?

Ett nytt verksamhetsområde inom kategori småindustri och service ska byggas. VA-ledningsnät behöver anläggas i området för att kunna försörja området med vatten och avlopp, samt även fördröjningsmagasin för dagvatten.

Genomförande

Buller och tung trafik kommer att förekomma i området. Trafiken kommer att ledas om då framkomligheten kommer att vara begränsad.