VA SYD

Arbete i gatan på Industrigatan och Agneslundsvägen i Malmö

VA SYD ska utföra arbeten på Industrigatan och Agneslundsvägen för att bemöta tillkommande exploatering och separera dagens kombinerade nät.

Vad ska hända?

Vi kommer att separera det kombinerade ledningsnätet. Dag- och spillvatten kommer sen att rinna i olika ledningar. I samband med dessa arbeten förnyar vi också dricksvattenledningen.
För att det separerade ledningsnätet ska bli verksamt behöver du som fastighetsägare också separera ledningarna på din fastighet. Du får mer detaljerad information om detta längre fram.

Varför?

För att möta behoven vid exploatering av området, samt att genom separering minska risk för översvämning när det regnar mycket.

Genomförande

Arbetet börjar vid Industrigatan/Nobelvägen och fortsätter upp till Ö Farmvägen. Efter det görs detsamma i Agneslundsvägen upp till Ö Farmgatan.
Busstrafiken, gång- och cykelbanor kommer att omdirigeras. Parkering som finns i anslutning till gatan kommer att inte att kunna hållas öppen. På Industrigatan gäller det p-platserna utanför fastigheterna till Kungsleden, Salana. På Agneslundsvägen kommer P-Malmös parkeringar att vara avstängda etappvis från platserna 1-69 under ca v 41-46 och från p-plats 70 till resterande under ca 47-52
Parkering inne på fastigheterna kommer att tillgodoses. In- och utfarterna kommer att hållas öppna. Dock kan utfarterna behöva omdirigeras när arbeten passerar infarterna. Detta får samordnas med platschefen.