Arbete på Bruksgatan i Eslöv

VA SYD förnyar VA-ledningar i Bruksgatan.

Varför?

De befintliga VA-ledningarna i berörd sträcka är gamla och i dåligt skick. Det har förekommit många läckor och störningar som skapat akuta problem. Renoveringen är ett långsiktigt arbete som kommer ge ett hållbart ledningsnät för vatten och avlopp under många år framöver. Arbetena kommer påverka trafiken och framkomligheten kan begränsas vid arbetet.

Genomförande

Arbetet med att förnya dricksvattenledningen kommer utföras med schakt.

Karta över arbetet