Allmänna lagar och regler för verksamheter

För användning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom VA SYDs medlemskommuner gäller bestämmelserna i Lagen om allmänna vattentjänster, samt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).

Krav på avloppsvattnets kvalitet från industrier och andra verksamheter

Information om vilka krav som gäller för industrier och andra verksamheter som är anslutna till VA SYDs ledningsnät finns i Tilläggsbestämmelser till ABVA.

Bakgrunden är att kommunala avloppsreningsverk egentligen är byggda för att rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsvatten från verksamheter kan tas emot under följande förutsättningar:

 • Att personalens hälsa inte äventyras på grund av utsläpp av farliga ämnen.
 • Att ledningsnätet inte skadas genom igensättning, korrosion eller explosion.
 • Att ämnena i avloppsvattnet är behandlingsbara. Med det menas att de ämnen som finns i vattnet är biologiskt lättnedbrytbara eller att de kan avskiljas i på avloppsreningsverket.
 • Att reningsverket inte överbelastas genom utsläpp av föroreningar i större mängd. 

VA SYD gör individuella bedömningar av avloppsvattnets egenskaper och innehåll av skadliga ämnen och kan kräva provtagningar och analyser i den omfattning som behövs för kunna bedöma om vattnet kan tas emot.

VA SYD behöver godkänna utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

För att verksamheter ska kunna släppa ut länsvatten eller vatten från borrning behöver VA SYD godkänna det i förväg. Verksamheter skickar in en ansökan som ska vara hos oss senast 3 veckor innan önskat startdatum. Detta på grund av att den här typen av vatten ofta innehåller partiklar som orsakar driftstörningar i våra ledningar. I värsta fall kan höga halter av föroreningar ha negativ effekt på fisk och vattendrag. 

Vad ska man göra om man hanterar fordonstvättar och spolplattor?

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen som exempelvis olja och kemiska ämnen från tvättmedel. 

Metallerna som förekommer vid fordonstvätt är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skada i både vattendrag och avloppsreningsverk. Exempel på metaller detta handlar om är kadmium, zink, bly, krom och nickel.

Det finns särskilda riktlinjer som behöver uppfyllas för att vattnet ska få ledas till VA SYDs ledningsnät. Läs riktlinjer för fordonstvättar och spolplattor här

Vill du läsa mer om produkter som är godkända ur ett miljöperspektiv, rekommenderar vi produkter som klarar Kemikaliesvepets miljökrav. Läs mer om Kemikaliesvepet.

Vad gäller för skurvatten?

Beroende på vilka tvättkemikalier som används och vilken typ av lokal som har rengjorts ska skurvattnet hanteras på olika sätt. 

VA SYD har tagit fram en kortfattad beskrivning av vad som gäller för hantering av skurvatten. Läs mer om hur vatten från skurmaskiner ska hanteras

Fettavskiljare för verksamheter som hanterar livsmedel

Du som driver exempelvis café, restaurang eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fett kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar. En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. 

Redovisa kemikalieförteckning till VA SYD

Verksamheter som hanterar kemikalier ska ta fram en kemikalieförteckning som en del av sin egenkontroll. Verksamheter redovisar sin kemikalieförteckning till VA SYD en gång per år. 

Alla A- och B-verksamheter som släpper ut processavloppsvatten till VA SYDs ledningsnät ska lämna in en kemikalieförteckning via verktyget EnvoMap. Detta är också obligatoriskt för vissa C- och U-verksamheter (exempelvis fordonstvättar, verkstäder, labb, ytbehandlare och tvätterier). Minimikravet på vad som ska rapporteras i kemikalieförteckningen är alla kemikalier som kan hamna i avloppet.

Verksamheter som ska redovisa kemikalieförteckning i EnvoMap kontaktas via mejl 

De verksamheter som ska redovisa sin kemikalieförteckning blir kontaktade av VA SYD via mejl, där de också får information om inloggningsuppgifter till EnvoMap.

Hur man redovisar kemikalieförteckningen

Redovisningen görs i det digitala verktyget EnvoMap. 

 1. Det går snabbt att ta fram kemikalieförteckningen. Verktyget hjälper en att fylla i delar av informationen. Varje ämne kontrolleras automatiskt mot ett antal kemikaliedatabaser eller listor, bland annat PRIO-databasen. 
 2. Det går snabbt att uppdatera kemikalieförteckningen. Vid uppdatering kopieras föregående lista med ett klick. Därefter kan den snabbt uppdateras med aktuella mängder samt nya eller borttagna kemikalier.
 3. Det behövs bara en kemikalieförteckning. Kemikalieförteckningen kan enkelt exporteras till Excel för att skickas till er tillsynsmyndighet.

Varför ska man redovisa kemikalieförteckningen?

VA SYD arbetar med att förbättra kvaliteten på avloppsvattnet så att utsläpp av vatten till vattendrag ska vara rent, samt att slamprodukter från avloppsvattnet ska vara säkra. Arbetet med att fasa ut farliga kemikalier är en viktig del i vårt arbete och för att lyckas behöver vi stöd och hjälp från anslutna verksamheter .

Du kan se ditt abonnemang och hantera ärenden på Mina sidor

På Mina sidor kan verksamheter och företag logga in och sköta ärenden som gäller sitt abonnemang hos oss. 
Du loggar in med kund- och organisationsnummer. På mina sidor kan du: 

 • Se dina abonnemang hos VA SYD
 • Se tömningsschema för avfall
 • Hitta fakturor
 • Registrera vattenmätarställning
 • Anmäla utebliven sophämtning eller trasigt kärl
 • Byta tömningsfrekvens och storlek på kärl
 • Beställa matavfallspåsar
 • Beställa extratömningar för avfall

Gå till Mina sidor

Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.