Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Så jobbar vi med vårt ledningsnät

VA SYD arbetar kontinuerligt med att förbättra ledningsnätet. Det handlar om att både agera för att lösa akuta störningar och framtida planering och underhåll.

Om längden på våra ledningar

Ökad längd på ledningar beror på flera saker. Exempelvis vid nyläggning av ledningar där det inte sedan tidigare funnits ledningar, när vi utökar vårt verksamhetsområde inom befintlig bebyggelse eller när städerna växer och exploateras. Nyläggning sker också vid separering av ledningsnätet då en kombinerad avloppsledning kompletteras med en ny spillvattenledning alternativt en ny dagvattenledning. För att vi ska ha en trygg vattenförsörjning dubblerar vi i vissa fall dricksvattenledningar och då räknas den nya dricksvattenledningen som nyläggning. Läs i vår års- och hållbarhetsredovisning om du vill ha senaste statistik på vårt ledningsnät.

Beredskap dygnet runt

VA SYD har beredskap dygnet runt för att kunna hantera akuta situationer på ledningsnätet. Under nätter och helger finns personal i beredskap för att hantera larm från både allmänheten och driftövervakningssystem. Vi dokumenterar all information om vattenläckor på ledningsnätet och andra driftstörningar och använder denna som grund för vårt ständiga arbete med att förnya VA SYDs ledningsnät. I det dagliga arbetet arbetar VA SYD till exempel med provtagning på vattnet, motionering av ventiler, underhållsspolning av ledningarna, analyser och planering av åtgärder.

Vi har också ett eget ackrediterat dricksvattenlaboratorium för att snabbare avgöra om det finns E-coli eller koliforma bakterier i dricksvattnet. Vår laboratorium utför årligen över 900 tester av det kommunala vattnet. Vattnet kontrolleras genom provtagning och analys, både ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt.

Förnyelsetakt på ledningsnätet

Förnyelsetakt är ett värde som visar på förhållandet mellan den totala längden på ledningsnätet och längden av de ledningarna som förnyats under ett år. Det visar på hur lång tid det skulle ta att byta ut alla ledningar i ledningsnätet om samma längd ledningar förnyas varje år och ledningsnätet inte blir större.

Att vi idag har en förnyelsetakt på 200 år innebär inte att ledningarna förväntas hålla i 200 år utan är enbart ett mått som visar att varje år byts 0,5% av ledningsnätet ut. Detta mått har beslutats politiskt med underlag från VA SYD baserat på bransch-standard. I takt med att ledningar som lades under 60- och 70-talet då stora utbyggnader gjordes av vatten och avloppsnäten, blir uttjänta kommer denna takt behöva ökas.

När vi prioriterar för att förnya ledningsnätet väger vi samman vilket skick ledningen är i och hur stora konsekvenserna skulle bli om det uppstod en driftstörning på ledningen. Den prioriterade listan kan förändras om det upptäcks att andra ledningar är i större behov av förnyelse eller att möjlighet till samordning finns med andra förvaltningar/företag som ska göra åtgärder längs med samma sträcka.

Säger förnyelsetakten något om i hur bra skick ledningarna är?

Förnyelsetakt säger inget om ledningsnätets skick utan måste ses i förhållande till ledningsnätets ålder och status. Ett yngre nät kan förnyas i en långsammare takt än ett äldre nät. På samma sätt kan ett nät som håller en hög kvalitet förnyas i en långsammare takt än ett nät med sämre kvalitet. Faktorer som kan påverka ledningars kvalitet kan t.ex. vara materialval, temperaturförändringar samt vilken miljö ledningarna har utsatts för in- och utvändigt.

Så här arbetar vi med våra dricksvattenledningar

Det dricksvatten som VA SYD tillhandahåller ska hålla god kvalitet hela vägen fram till kunderna. Därför arbetar VA SYD kontinuerligt med provtagning från punkter på ledningsnätet. Att det är ett livsmedel som transporteras påverkar också byggprocessen vad gäller både materialval och metodval när vi lägger nya ledningar, eller när vi förnyar ledningsnätet.

VA SYD har tagit fram hydrauliska modeller för dricksvattennäten i sina medlemskommuner. Med modellerna som grund kan vi förbättra vårt arbete ytterligare. Det handlar bland annat om att genomföra konsekvensanalyser inför utbyggnad, avstängningar eller större vattenuttag, att optimera styrning av reservoarer och tryckstegringsstationer och att öka kunskapen om vattnets uppehållstid och omsättning i ledningsnätet.

Hygien & riktlinjer i samband med ledningsbyggnation

När VA SYD lägger nya ledningar är säkerhet och hygienkrav höga för att inte främmande ämnen ska komma in i ledningsnätet. Inga vattenledningar får ha öppna ändar så att det riskeras komma in föroreningar. Tätningar av ledningar ska vara vattentäta om de skulle komma under vatten på grund av uppträngande grundvatten eller att schaktgropen ställs under vatten vid regn. Inga nya vattenledningar får kopplas in på det befintliga nätet innan ledningarna fått godkända vattenprover.

 

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen