Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Analog vattenmätare

Vattenmätare – företag

Vi levererar dricksvatten till din kran och renar ditt avloppsvatten. Med en vattenmätare mäter vi fastighetens vattenförbrukning som underlag för fakturering. För en godkänd installation kräver vi konsol vid vattenmätarstället.

Alla fastigheter ska ha en vattenmätare som mäter förbrukningen av dricksvatten. Vattenmätarställningen måste rapporteras till oss som underlag till faktureringen. Idag är de flesta av våra vattenmätare analoga och kräver manuell avläsning. Fakturan baseras på avläsningen och en beräknad förbrukning. Ju oftare en avläsning lämnas in, desto mer exakt visar fakturan den faktiska förbrukningen.

Vattenmätaren tillhör VA SYD. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren läses av och att den inte skadas. Skadas vattenmätaren ska du kontakta VA SYD, så byter vi ut den. Vi tar ut en avgift för detta enligt gällande VA-taxa i din kommun. VA-installationen där mätaren sitter är fastighetsägarens ansvar. 

Från och med 2021 kommer alla mätare som byts ut bytas till digitala mätare. På sikt kommer dessa att fjärravläsas. Fakturan kommer då att baseras på faktisk förbrukning. En vattenmätare byts ut cirka var tionde år. 2030 ska all mätare vara utbytta mor fjärravlästa mätare.

Krav på konsol vid vattenmätare

Fastighetsägaren är skyldig att upprätta plats och ordna anordningar för vattenmätaren enligt 19 och 20 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Detta framgår också av ABVA 6 §. Sådana anordningar är bland annat fungerande ventiler och konsol.

För att vi ska genomföra mätarbyte kräver vi att mätaren sitter i en konsol. Om det inte finns en konsol kan inte byte av vattenmätare genomföras. Konsolen är för din och montörernas säkerhet. Om inte konsol installeras, eller om andra åtgärder på mätplatsen inte åtgärdats, äger VA SYD enligt 43§ i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, rätt att stänga av vattenleveransen till er fastighet.

Godkänd installation

En vattenmätarkonsol finns i olika utföranden och fabrikat. Likaså avstängningsventiler varierar i färg och form. Bilden nedan är ett exempel på godkänd installation. VA SYD ställer inga krav på själva utseendet, men för att installationen skall anses vara godkänd så ska följande delar ingå:

  • Konsol
  • Två avstängningsventiler
  • En skjutbar glidhylsa
  • En backventil

Godkänd installation vattenmätare

Sidan uppdaterad: 24 juni 2021 15:00

Innehållsansvarig: webbredaktionen