VA SYD

Utbyggnad av vatten och avlopp för en god och säker miljö

VA SYD utreder utbyggnad av vatten och avlopp i våra medlemskommuner, för att värna om en god miljö och förbättra den ekologiska statusen i våra sjöar och vattendrag.

Ett stort miljöproblem i våra vattendrag och sjöar är idag övergödning, vilket beror på utsläpp av näringsämnen som innehåller kväve och fosfor. Utsläppen är bland annat ett resultat av bristfälliga enskilda avloppssystem och medför igenväxta vattendrag, syrebrist i vattnet och ökad algblomning. Med ett väl utbyggt system för vatten och avlopp, bidrar vi till att skydda vår miljö och förbättra balansen i våra vatten.

Sedan ett par år tillbaka finns en skyldighet* för kommunen att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Som ett led i detta har VA SYD tillsammans med våra medlemskommuner arbetat med att ta fram planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Utredningarna har skett i dialog med Länsstyrelsen och beslut av planerna tas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Alla kommuners VA-utbyggnadsplaner är nu klara.

Efter beslut i respektive kommunfullmäktige fortsätter VA SYD arbetet med att projektera och bygga ut vatten– och/eller avloppsledningar i de områden som VA-utbyggnadsplanerna omfattar, enligt angivna tidplaner. Berörda fastighetsägare får personlig information i god tid före byggstart.

Mer information hittar du i dokumenten Frågor och svar samt Ordlista här intill. Nedan kan du läsa mer om VA-utbyggnadsplanerna i respektive kommun.

*Kommunens skyldighet att bygga ut allmänt vatten och avlopp regleras enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som infördes 2007.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa