VA-installation för fastighetsägare

En fastighets VA-installation innefattar de ledningar som dragits inne i fastigheten, från förbindelsepunkten som brukar ligga en halv meter utanför tomtgränsen. I VA-installationen ingår även de anordningar, till exempel handfat och badkar, som anslutits till en sådan ledning.

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för den egna VA-installationen. VA SYD ansvarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen, det vill säga vatten- och reningsverk, ledningsnät, pumpstationer och annat som krävs för att VA-anläggningen ska fungera. Mer finns att läsa i ABVA, de allmänna bestämmelserna som rör användande av VA. Många okända ord i texten? Kolla in Ordlista för vatten och avlopp

Ledningskartor och installationsritningar

Om du ska bygga nytt eller om och behöver installera vatten eller avlopp behövs ritningar på hur det ser ut idag. VA SYD har ritningar på VA-installationer för de flesta fastigheter belägna i Burlövs, Eslövs, Lomma, Lunds och Malmö kommun. Ledningskartor och installationsritningar kan du kostnadsfritt beställa här.

Om VA SYD saknar ritningar, kan du kontakta byggnadskontoret i din kommun.

Hus med källare

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen (ledningen mellan fastighetens och VA SYDs ledningar) den vanligaste skadeorsaken.

Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd. I foldern Viktigt att veta om källaröversvämningar ges exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken. 

Kombinerat avlopp

I en kombinerad ledning rinner dagvatten (som regn och smältvatten) och avloppsvatten i samma ledning. Vid kraftiga regn kan det vara svårt för systemet att transportera iväg regnvattnet tillräckligt snabbt. Den plötsliga överbelastningen på avloppsnätet kan orsaka problem med källaröversvämningar. Förr var den här typen av ledning mycket vanlig. Som fastighetsägare i ett område med kombinerat ledningsnät kan du göra en miljöinsats och bidra till att minska risken för källaröversvämningar bland annat genom att koppla bort dina stuprör från ledningsnätet och leda vattnet ut i trädgården istället. Läs mer om att koppla bort dina stuprör här

Separering av avlopp

Numera lägger man inte kombinerade ledningar längre, utan lägger olika ledningar för avloppsvatten och dagvatten. Man kan även byta ut gamla kombinerade ledningar mot två separata, detta kallas för separering. Om VA SYD utför en separering i gatorna kring din fastighet måste du göra samma sak på din egen tomt. Ett alternativ är att koppla bort stuprören från ledningsnätet så att regnvattnet leds ut i trädgården istället.

Om vi separerar ledningar i ditt område, skickar vi ett brev till dig med information om vad som gäller och instruktioner för vad du behöver göra. Kontakta VA SYDs kundtjänst om du har frågor.

Dränering

Ytvattnet, som ofta är den största belastningen på byggnaden leds enklast bort genom att luta marken bort från huset. Dräneringen består av ett lager dränerande grus under dräneringsrören sedan att lager grus ovanpå, en fiberduk används för att förhindra att systemet slammar igen.

Vid hus med källare behöver dränledningen kopplas till en samlingsbrunn försedd med en pump, som lyfter dränvattnet så högt som möjligt, innan det leds till fastighetens servisledning (dagvatten- eller kombinerad ledning).

Sidan uppdaterad 3 April 2020 07:59

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa