Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader på VA-installationen. VA SYD ansvarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen, det vill sägavatten- och reningsverk, ledningsnät, pumpstationer och annat som krävs för att VA-anläggningen ska fungera. Mer finns att läsa i ABVA, de allmänna bestämmelserna som rör nyttjande av VA.

Installationsritningar

VA SYD har ritningar på VA-installationer för de flesta fastigheter belägna i Burlövs, Eslövs, Lunds och Malmö kommun. Kontakta arkivet med en fastighetsbeteckning, så ser vi efter om vi har de ritningar du behöver: arkiv@vasyd.se

Om VA SYD saknar ritningar, kan du kontakta byggnadskontoret i aktuell kommun.

Hus med källare

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd. I foldern Viktigt att veta om källaröversvämningar ges exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken. 

Kombinerat avlopp

I en kombinerad ledning rinner dagvatten och spillvatten i samma ledning. Vid kraftiga regn kan det vara svårt att transportera iväg regnvattnet tillräckligt snabbt. Den plötsliga överbelastningen på avloppsnätet kan orsaka problem med källaröversvämningar. Förr var den här typen av ledning mycket vanlig. Som fastighetsägare i ett område med kombinerat ledningsnät kan du göra en miljöinsats och bidra till att minska risken för källaröversvämningar bland annat genom att koppla bort dina stuprör från ledningsnätet och leda vattnet ut i trädgården istället.. 

Dränering

Ytvattnet, som ofta är den största belastningen på byggnaden leds enklast bort genom att luta marken bort från huset. Dräneringen består av ett lager dränerande grus under dräneringsrören sedan att lager grus ovanpå, en fiberduk används för att förhindra att systemet slammar igen.

Vid hus med källare behöver dränledningen kopplas till en samlingsbrunn försedd med en pump, som lyfter dränvattnet så högt som möjligt, innan det leds till fastighetens servisledning (dagvatten- eller kombinerad ledning).