Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

För fastigheter inom verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Om du som fastighetsägare har fått meddelande om att en ny förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten är upprättad ska du betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för utbyggnad av ledningsnätet och är en engångsavgift. Du är skyldig att betala avgiften.

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ett kortare anstånd med betalning kan efter prövning ges med maximalt 6 månader vid tillfälliga betalningssvårigheter. Ränta debiteras från förfallodagen efter Räntelagen 6 §.

För fastigheter innanför verksamhetsområdet finns möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan på högst 10 år. Möjligheten gäller endast privatpersoner och det gäller inte vid nybyggnation.

Ansök om avbetalning

När du har fått fakturan för anläggningsavgiften kan du ansöka om en avbetalningsplan.

VA SYD prövar bara ansökan om annan finansiering inte är möjlig:

  • Fastighetsägaren/ägarna ska först kontakta bank för förfrågan om banklån.
  • Om inte sådan finansiering är möjlig prövar VA SYD frågan om avbetalning. Du ska kunna styrka detta med skriftlig dokumentation från banken.

Med ”bank” menar vi en bank som har tillstånd för bankverksamhet av Sveriges Regering samt är ansluten till betalningssystemet RIX som ägs av Sveriges Riksbank.

Så går det till

Om banklån inte är ett alternativ ansöker du om avbetalning så här:

1. Fastighetsägaren/ägarna fyller i blanketten Ansökan om avbetalningsplan för anläggningsavgift och skickar den till VA SYD tillsammans med intyg från banken.

Dessutom krävs

a. betryggande säkerhet i form av pantbrev i fastigheten som ska kunna ställas till VA SYDs förfogande. När det gäller pantbrev i fastigheten, så skall pantbrevet vara inom fastighetens marknadsvärde.

b. borgen, proprieborgen, som komplement om inte pantsäkerheten täcker avbetalningen. Om pantbreven täcker avbetalningen, behövs ingen borgensman.

Blanketten Uppgifter om borgensman ska fyllas i och skickas med ansökan, om borgensman krävs utöver pantbrev. Behövs mer än en borgensman, ska varje borgensman fylla i vars en blankett. VA SYD kommer att ta kreditupplysning på borgensmannen. Om betryggande säkerhet inte kan presenteras kan vi inte medge VA-avbetalning.

2. Ett skuldebrev upprättas. Vid delägande av fastigheten ska alla delägare stå som betalningsansvariga. Uppläggningsavgift och eventuell pantbrevsavgift ska betalas av den enskilde och debiteras i första aviseringen. Faktureringen sker en gång per år, 12 avier, med förfallodag den siste varje månad.

3. Avbetalningen skall slutamorteras inom en period av högst tio år. Ränta tillkommer enligt Räntelagen 5 §, det vill säga referensränta + två procentenheter. Referensräntan kan aldrig understiga 0%. Räntan justeras en gång per år.

4. Den enskilde kan välja att reglera såväl hela som del av anläggningsavgiften med avbetalning. Den enskilde kan också välja att under amorteringsperioden göra delbetal-ningar. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt Räntelagen 6 §. I fall fastighetsägaren/ägarna inte fullgör sina skyldigheter går ärendet vidare till inkasso.

5. VA-skulden inklusive upplupen ränta förfaller till betalning i sin helhet när fastigheten övergår till annan ägare, alltså måste skulden som finns kvar då betalas helt.

Alla blanketter rörande ansökan skickas till

VA SYD
Box 191
201 21 Malmö

eller mejlas till kund@vasyd.se

Vid frågor, vänligen kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomiavdelningen@vasyd.se

Sidan uppdaterad: 27 oktober 2020 15:19

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa