VA-tjänster för verksamheter och flerfamiljshus

Vi levererar dricksvatten till din kran och renar ditt avloppsvatten. Med en vattenmätare mäter vi fastighetens vattenförbrukning som underlag för fakturering. Om du behöver abonnemang för vatten vid ny-, till- eller ombyggnad, ska du anmäla dina behov till oss. Särskilda krav för verksamheter kan förekomma.

Vattenmätare

Alla fastigheter ska ha en vattenmätare som mäter förbrukningen av dricksvatten. Vattenmätarställningen måste rapporteras till oss som underlag till faktureringen. Idag är de flesta av våra vattenmätare analoga och kräver manuell avläsning. Fakturan baseras på avläsningen och en beräknad förbrukning.

Från och med 2021 kommer alla mätare som byts ut bytas till digitala mätare. På sikt kommer dessa att fjärravläsas. Fakturan kommer då att baseras på faktisk förbrukning. En vattenmätare byts ut cirka var tionde år.

Vattenmätaren tillhör VA SYD. Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren läses av och att den inte skadas. Skadas vattenmätaren ska du kontakta VA SYD, så byter vi ut den. Vi tar ut en avgift för detta enligt gällande VA-taxa i din kommun. VA-installationen där mätaren sitter är fastighetsägarens ansvar. 

Krav på konsol vid vattenmätare

Fastighetsägaren är skyldig att upprätta plats och ordna anordningar för vattenmätaren enligt 19 och 20 §§ i lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Detta framgår också av ABVA 6 §. Sådana anordningar är bland annat fungerande ventiler och konsol.

För att vi ska genomföra mätarbyte kräver vi att mätaren sitter i en konsol. Om det inte finns en konsol kan inte byte av vattenmätare genomföras. Konsolen är för din och montörernas säkerhet. Om inte konsol installeras, eller om andra åtgärder på mätplatsen inte åtgärdats, äger VA SYD enligt 43§ i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, rätt att stänga av vattenleveransen till er fastighet.

VA-anmälan vid byggnation

Även under byggnation kan man få tillgång till vatten vid behov, så kallat byggvatten. Vid en ny-, till eller ombyggnad som påverkar VA-installationen i fastigheten ska du anmäla detta till VA SYD med en VA-anmälan.

Särskilda krav för verksamheter

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Beroende på verksamhetstyp kan det vid företags VA-anslutning finnas särskilda krav både från VA SYD och olika myndigheter. VA SYD ställer i vissa fall krav för att skydda ledningsnät och vattenkvalitet.

Här listas några saker som kan vara aktuella för din typ av verksamhet:

Sprinkler

Fettavskiljare

Utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Skurvatten

Fordonstvättar och spolplattor

Kemikalieförteckning

Sidan uppdaterad: 15 januari 2021 15:17

Innehållsansvarig: webbredaktionen