Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Anslutning till vatten och avlopp – privat

Vi levererar dricksvatten till din kran och renar ditt avloppsvatten. Om du behöver abonnemang för vatten vid ny-, till- eller ombyggnad, ska du anmäla dina behov till oss.

Förbindelsepunkt och ansvar

Förbindelsepunkten är punkten där en fastighetens servisledning möter det allmänna ledningsnätet. Du som fastighetsägare har ansvar för ledningar från fastigheten fram till förbindelsepunkten. VA SYD ansvarar från förbindelsepunkten och ut till det allmänna ledningsnätet i gatan. 

Byggnation

Vid en ny-, till eller ombyggnad som påverkar VA-installationen i din fastighet ska du anmäla detta till VA SYD. Nyanslutningen slutförs när en anläggningsavgift är betald.

Bygga nytt, bygga om, bygga till

Enskild avloppsanläggning

För att få tömt enskilt avlopp ska du anmäla din avloppsanläggning till oss.

Anmälan om enskild avloppsanläggning, PDF 149 kB

LTA-anläggning

Ett LTA-system innebär att varje fastighet förses med en pumpbrunn och pump som pumpar fastighetens avloppsvatten till det kommunala spillvattennätet. Denna typ av avloppssystem väljs för att kunna hantera avloppsvatten från fastigheter där avloppssystem med självfall är mindre lämpliga av topografiska eller miljömässiga skäl.

Om du har en LTA-anläggning som larmar, ska du kontakta oss: 040-635 10 00.

Lättryckssystem – LTA-system och LTA-pumpar

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen