Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Ansökan om sprinklerservis och kapacitetsprov

Så här går du till väga för ansöka om sprinklerservis. Ny ansökan ska även skickas in vid ombyggnad av befintlig sprinkleranläggning. Sprinkler är bara tillåtet om det inte riskerar att medföra skador eller problem på ledningsnätet. Förberedande kapacitetsprov medges normalt inte.

Så här går du till väga vid en sprinkleransökan

 1. Fyll i och skicka in blankett Förhandsgranskning sprinklerservis.  
 2. En teoretisk bedömning görs av VA SYD enligt nedan angivna kriterier för hydraulisk modellering
 3. Ett förhandsbesked lämnas normalt inom 3 veckor (längre handläggningstider under semesterperioder)
 4. Gör en anmälan om sprinklerservis (servisanmälan)

Kriterier vid hydraulisk modellering

I händelse av brand

För att teoretiskt kontrollera att det finns släckvatten för räddningstjänstens behov kontrolleras att sprinklerflödet kan tas ut samtidigt som brandvattenuttag görs från brandpost. För verksamheter med låg eller normal riskklass gäller praxis enligt SBF 120. För boendesprinkler gäller praxis enligt P83 tabell 2.3.

Boendesprinkler:

 • Flöde: sprinklerflöde (exkl. kommunalt påslag) + räddningstjänstens behov enligt P83
 • Beräknad hastighet i ledning får ej överstiga 1,3 m/s
 • Beräknat tryck vid markplan får ej understiga 2,5 bar

Övriga sprinkler:

 • Flöde: sprinklerflöde (exkl. kommunalt påslag) + kommunalt påslag. Det kommunala påslaget är 50 % av sprinklerflöde, dock minst 10 l/s och högst 17 l/s, för verksamheter med låg eller normal riskklass. 
 • Beräknad hastighet i ledning får ej överstiga 1,3 m/s
 • Beräknat tryck vid markplan får ej understiga 2,5 bar
 • En matningsväg öppen (den som ger minst tillgängligt flöde)

Kapacitetsprov

Vid beräkning testas kundens angivna sprinklerflöde i händelse av brand (exkl. kommunalt påslag) + kommunalt påslag (50 % av sprinklerflöde, dock minst 10 l/s och högst 17 l/s). Vid önskan om ventilmanövrering beräknas tillgängligt flöde för den avstängning som ger lägst tillgängligt flöde.

 • Beräknad hastighet i ledning får ej överstiga 1,3 m/s
 • Beräknat tryck vid markplan får ej understiga 2,5 bar

Bakgrund till bedömningskriterier

Vid beräkningar används framförallt tre olika kriterier som måste uppfyllas för att en sprinkleranslutning ska bli aktuell.

1. Hastighet i ledning – enligt erfarenheter är en lämplig maxgräns 1,3 m/s. Höga hastigheter i ledningsnätet är förenat med:

a) ökad risk för missfärgat vatten
b) ledningsblödning, d.v.s. en ledning (framförallt äldre gjutjärnsledningar) som under lång tid kan ge upphov till missfärgat vatten p.g.a. att invändig korrosion läcker ut i vattnet. På sikt kan en blödande ledning leda till att ledningen brister.
c) ökad risk för tryckslag
d) förändrad smak och doft på vattnet till följd av påverkan på ledningars biofilm
e) ökad friktionsförlust och större osäkerhet i att bedöma hastighetsgenererade tryckförluster.

2. Tryck i markplan – det valda lägsta trycket på 25 mvp ska uppfyllas för att:

a) säkerställa att tillräckligt tryck finns för bl.a. räddningstjänstens uttag
b) kompensera för osäkerheter i modellen
c) minska olägenheter för närliggande fastigheter

3. Dubbelmatning - Vatten ska kunna tas från två håll enligt branschstandard. I Svenskt Vattens publikation P83 sidan 16 avsnitt 2.6.3 står att:

”om VA-verket medgivit anslutning av sprinklerinstallation skall hänsyn tas till räddningstjänstens behov av samtidigt uttag av vatten från brandpostnätet. Erforderligt flöde för sprinkler bör kunna levereras även vid leveransavbrott på distributionsledning (varför leverans normalt bör ske från två håll ) och förbrukning för normala ändamål.”

Kapacitetsprov

Kapacitetsprov ska anmälas till VA SYD (kund@vasyd.se eller 040-635 10 00) minst 15 arbetsdagar i förväg. Anmälan ska innehålla fastighetsbeteckning och önskat flöde vid kapacitetsprov. Observera  att blanketten "Förhandsgranskning Sprinklerservis" inte ska användas vid anmälan av kapacitetsprov. Ventilmanövrering får enbart göras av VA SYDs personal och utförs enbart i samband med leveransbesiktning. Därefter utförs ventilmanövrering i samband med kapacitetsprov bara om VA SYD bedömer att särskilda skäl föreligger.

Detta är numera en förutsättning för att VA SYD ska bevilja sprinkler. VA SYD ska delges resultaten från varje kapacitetsprov, dessa mejlas till kund@vasyd.se.
Förberedande kapacitetsprov medges normalt inte.

Återströmningsskydd för sprinkleranläggning

Anläggningen måste förses med långsamstängande ventiler då risk för skador på ledningsnätet till följd av tryckslag föreligger. VA SYD kräver i enlighet med SS-EN 1717 återströmningsskydd för vätskeklass 3 eller högre vid sprinklerinstallation. Dessa installationer kan medföra tryckförluster.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:09

Innehållsansvarig: webbredaktionen