Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Anslutning till vatten och avlopp – företag

Vi levererar dricksvatten till din kran och renar ditt avloppsvatten. Om du behöver abonnemang för vatten vid ny-, till- eller ombyggnad, ska du anmäla dina behov till oss. Särskilda krav för verksamheter kan förekomma.

Förbindelsepunkt och ansvar

Förbindelsepunkten är punkten där fastighetens servisledning möter det allmänna ledningsnätet. Fastighetsägare har ansvar för ledningar från fastigheten fram till förbindelsepunkten. VA SYD ansvarar från förbindelsepunkten och ut till det allmänna ledningsnätet i gatan.

Byggnation

Vid en ny-, till eller ombyggnad som påverkar VA-installationen i fastigheten ska du anmäla detta till VA SYD. Nyanslutningen slutförs när en anläggningsavgift är betald. Bygga nytt, bygga om, bygga till

Vid behov av vatten till byggbodar under byggtid finns möjlighet att använda byggvatten. Då sätter VA SYD upp en tillfällig vattenmätare och debiterar enligt gällande taxa för byggvatten. Beställ byggvatten 

Särskilda krav för verksamheter

De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll. Avloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter.

Beroende på verksamhetstyp kan det vid företags VA-anslutning finnas särskilda krav både från VA SYD och olika myndigheter. VA SYD ställer i vissa fall krav för att skydda ledningsnät och vattenkvalitet.

Här listas några saker som kan vara aktuella för din typ av verksamhet:

Sprinkler

Fettavskiljare

Utsläpp av länsvatten och vatten från borrning

Skurvatten

Fordonstvättar och spolplattor

Kemikalieförteckning

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen