Ett säkrare och effektivare avloppssystem

VA SYD rekommenderar en avloppstunnel under Malmö för att möta utmaningarna Malmö stad står inför med ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar.

Ökad befolkning, mål för förbättrad vattenmiljö och klimatförändringar kräver ett helt nytt avloppssystem i Malmö.

Hur den framtida transporten av avloppsvatten ska se ut från Tekniska museet till Sjölunda avloppsreningsverk har utretts i omgångar. Slutsatsen är att en avloppstunnel är det alternativ som ger mest positiva samhällseffekter och därför blir mest lönsam. 17 oktober 2018 tog VA SYDs förbundsstyrelse ett inriktningsbeslut att bygga en avloppstunnel. Nästa instans är Malmö kommunstyrelse.

Generella Frågor och svar om Malmö avloppstunnel

En avloppstunnel ger positiva effekter för Malmö

Två alternativ har studerats oberoende av varandra. Ett nytt tryckavloppssystem (som idag, där pumpstationer pumpar vidare vattnet) eller lösningen med en avloppstunnel under Malmö. Provborrningar som vi genomfört visar att möjligheterna för en tunnel är goda. De två alternativen har analyserats utifrån byggbarhet, utformning, byggtid, kostnader och risker under byggfasen.

Med en oberoende analys har alternativen ställts emot varandra för att värdera vilka positiva samhällseffekter Malmö stad kan få. Jämförelsen visar att en tunnel ger flera positiva effekter, som alternativet med pumpstationer inte kan ge i samma utsträckning.

Samhällsvinster med en tunnel:

  • Ett robust avloppssystem som håller i 100 år och möter befolkningsökningen.
  • Mycket mindre trafikstörningar vid byggnation och framtida underhåll.
  • Kraftigt minskad miljöbelastning.
  • Bättre förutsättningar för stadsutveckling eftersom tunneln byggs på ett stort djup.
  • Minskad risk för källaröversvämningar lokalt, främst nära Malmös kanaler.
  • Minskade kostnader för ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda. Tunneln har en magasinerande funktion som avlastar reningsverket.

Bakgrund till utredningen

Malmös nuvarande system började byggas för 100 år sedan. 90 procent av Malmös avloppsvatten sammanförs på denna sträcka. Systemet kom från början till för att pumpa bort avloppsvatten från staden, utan rening. Sedan dess har systemet byggts ut i omgångar under lång tid. Systemet varierar i ålder, funktion och kvalitet och har flera brister, bland annat bräddas föroreningar ut i kanalerna, det finns risk för lokala källaröversvämningar, tidvis ineffektiv rening och trafikstörningar vid drift och underhåll. Det är inte heller anpassat efter Malmös starka befolkningstillväxt eller de hårdare miljökrav som kommer från myndigheter. 2016 fick VA SYD uppdraget att fördjupa utredningen och att titta på ett alternativ till en tunnel samt göra en samhällsekonomisk analys.

Sidan uppdaterad 24 juni 2019 16:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Karta över förbättrings-<br>arbete av Malmös avloppssystem

Du kanske även vill läsa