Malmö avloppstunnel – utredningsfas 2

VA SYDs förbundsstyrelse och Malmö stads kommunstyrelse har fattat beslut om att VA SYD ska gå vidare med utredningen kring Malmö avloppstunnel. Utredningsfas 2 påbörjades 2016 och kommer att vara avslutad i slutet av 2017. Under vintern genomfördes undersökningsborrningar i berget där tunneln är planerad att ligga. Denna utredningsfas ska resultera i underlag för fortsatt beslutsprocess och fortsatta arbeten.

Syftet med projektet är att på lång sikt säkra transporten av avloppsvatten från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk i norra delen av Malmö hamn. Idag avleds cirka 90 % av Malmöbornas avlopp norrut mot pumpstationer som pumpar det vidare till Sjölunda avloppsreningsverk. Tryckavloppssystemet är ursprungligen från början av 1900-talet och inte stabilt nog att utgöra grunden för en långsiktigt hållbar avloppshantering.

För närvarande pågår tre utredningar inom ramen för utredningsfas 2. Förutom avloppstunneln genomförs även en fördjupad utredning av alternativa lösningar samt en samhällsekonomisk analys. Samtliga utredningar beräknas pågå hela hösten 2017.

Avloppstunnel

Malmö avloppstunnel omfattar i stora drag totalt åtta km tunnlar för att transportera avloppsvatten med självfall, från Turbinen till Sjölundaverket. Vid tunnelns slut anordnas en pumpstation. Under 2017 utreds tunnelns läge i kalkberget, byggbarhet och utformning av anläggningen samt kostnader och risker. Tunneln ligger preliminärt på mellan 15 och 30 meter under markytan.

Alternativ

Alternativ till att knyta ihop stadens självfallssystem med Sjölunda avloppsreningsverk är att fortsatt transportera avloppsvattnet i ett trycksatt system. Denna utredning utgår från total ombyggnad av det befintliga tryckavloppssystemet, med nya pumpstationer och nya tryckavloppsledningar.

Samhällsekonomisk bedömning

Parallellt med tunnel- och alternativutredningarna utförs en kostnads-nyttoanalys av de två alternativen. Analysen ska redovisa nyttan med att åtgärda dagens system och visa vilken systemlösning som, samhällsekonomiskt sett, är den mest lönsamma.

Läs fler frågor och svar om Malmö avloppstunnel