Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

VA SYD står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vasyd.se. Här beskriver vi hur vasyd.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att vasyd.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oberoende av funktionsutmaningar och vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar.

Ny vasyd.se under 2020

Vi kommer att under 2020 lansera en helt ny webbplats, där vi strävar efter att ha så stor tillgänglighet som möjligt, för så många som möjligt. Vi utvecklar redan från början för följa riktlinjerna och för att kunna tillgängliggöra sådant som idag inte är tillgängligt på vasyd.se.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vasyd.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skriva eller ringa till oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Mejl till Kundservice: kund@vasyd.se

Ring till Kundservice: 040-635 10 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Kontakta myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bilder och länkar

Alt-texter kan saknas för bilder och länkar på webbplatsen. Vi vill att alla informationsbärande bilder och länkar ska ha en alt-text och arbetar kontinuerligt för att komplettera och förbättra dessa texter över hela webbplatsen.

Dokument

På webbplatsen finns en del PDF-dokument av gammalt datum som inte uppfyller kraven. Vi kommer att förbättra dokumenten efter hand, och skapa rutiner för hur vi skapar nya PDF-dokument.

Filmer

Filmer är till vissa delar inte tillgänglighetsanpassade.

Titlar på webbsidor

En del titlar på webbsidor saknar unik och beskrivande titel. Detta kommer att åtgärdas under oktober 2020.

Unika ID

Alla element på en sida har inte ett unikt ID. Detta kommer att åtgärdas i vår nya webbplats.

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har testat med hjälp av självgranskning och WAVE. Det kan finnas vissa delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga som vi inte upptäckt ännu.

Oskäligt betungande anpassning

VA SYD åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll: 

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla dokument och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

För att åtgärda så att alla element på en sida har ett unikt ID måste vi leta igenom olika vyer för att identifiera var det saknas unikt id. Detta kommer att åtgärdas i och med den nya webbplatsen, då resurser inte räcker till inför 23 september 2020.