Kostnader för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. En del för anläggningsavgifter (engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet) och en del för brukningsavgifter (fasta årsavgifter och mängdavgift/m3, det vill säga det din faktura baseras på).

Höjda brukningsavgifter för VA 2018

I Lund höjs brukningsavgifterna med i genomsnitt 11,8 % 2018 fördelade på

  • Fasta avgifter: ca 17,41 %
  • Rörlig avgift: ca 8,92 %

Vad betyder det i kronor och ören?

 Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Lund som förbrukar 150 mvatten per månad ökar med ca 55 kronor i månaden eller ca 661 kronor per år.

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3 vatten per år ökar årskostnaden med 4 164 kronor och månadskostnaden med 347 kronor. Fördelat per lägenhet blir kostnadsökningen cirka 23 kronor i månaden. 

Varför höjs avgifterna?

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Varför är höjningen procentuellt högre i Lunds kommun än i de andra kommunerna? 

I VA-branschen finns en treårsregel för taxor, det överskott en kommun får under år 1, måste förbrukas innan år 4. Lund har inget överskott sedan tidigare år, varför behovet att höja taxan är större än i övriga kommuner. I Lund finns dessutom flera stora infrastrukturprojekt planerade, med förnyelse i samband med spårvägsprojektet, utbyggnad av Vombs by och undersökningar av ledningsnätet kring sjukhusområdet.