Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. En del för anläggningsavgifter (engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet) och en del för brukningsavgifter (fasta årsavgifter och mängdavgift/m3, det vill säga det din faktura baseras på).

Höjda brukningsavgifter för VA 2019

Den 18 juni 2018 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i Lunds kommun som gäller från 1 januari 2019. Den genomsnittliga höjningen är 1,5% fördelade på

  • fasta avgifter: ca 1,73%
  • rörlig avgift: ca 1,38 %

Vad betyder det i kronor och ören?

Villa i Lund som förbrukar 150 kubikmeter vatten per månad:

  • ökning med 89 kronor per år och 7 kronor per månad

Flerbostadshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med 641 kronor per år, alltså 43 kronor per år och lägenhet

Varför höjs avgifterna?

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.