VA SYD

Taxa för vatten-, avfall- och avloppshantering

Som kund hos VA SYD, betalar du en avgift för vatten- och avloppshanteringen i Eslöv, Lomma och Lund, samt för vatten-, avfall- och avloppshantering i Burlöv och Malmö.

Vad används avgifterna till?

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. VA-taxan består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter för respektive medlemskommun. Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder. Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. De i sin tur påverkas av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar vilket ökar kraven på förbättrade reningsprocesser.

Varför är avgifterna olika i kommunerna?

Varje kommun särredovisas och VA-taxan bestäms för varje kommun för sig. Avgiftsnivån är olika i medlemskommunerna beroende på dessas olika förutsättningar. Klicka på din kommun så får du förklaringar för avgifterna i just din kommun.

Vem bestämmer taxan? 

VA SYD bestämmer taxenivåerna enligt de beräkningsgrunder som finns angivna i respektive ägarkommuns taxeföreskrift. Det är kommunfullmäktige i ägarkommunerna som fattar beslut om taxeföreskrifterna.

Det är alltså VA SYD som beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige som beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva kommunens VA-anläggning.

Här hittar du information om avgifterna för avfall.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa