VA SYD

Taxor och avgifter i Malmö

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk. I avgifterna för avfall ingår tömning, kärlhyra, sophantering, tillgång till återvinningscentral och moms.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. En del för anläggningsavgifter (engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet) och en del för brukningsavgifter (fasta årsavgifter och mängdavgift/m3, det vill säga det din faktura baseras på).

Höjda VA-avgifter 2020

Den 17 juni 2019 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i Malmö stad som gäller från 1 januari 2020.

Den genomsnittliga höjningen är 8,5% fördelade på fasta och rörliga avgifter.

Varför höjs avgifterna? 

Kostnadsområden som främst har ökat jämfört med 2019 är inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Vad betyder det i kronor och ören?

Villa i Malmö som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med 30 kronor i månaden eller 362 kr per år
  • årskostnaden blir 4 622 kronor


Flerfamiljsbostad
med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med 3 653 kronor per år, alltså 244 kronor per lägenhet och år
  • årskostnaden blir 46 327 kronor

Avgifter för avfall 2020

Kommunfullmäktige har 27 februari tagit beslut om höjd taxa för avfall som träder i kraft 1 april 2020.

Avgifterna höjs med i genomsnitt 3,9 %. Största höjningen gäller kärltömning för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre transporter. Även villornas fyrfacks- och trädgårdskärl får en liten höjning.

Läs mer om kostnader för avfall.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa