Kostnader för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Höjda VA-avgifter 2018

Enligt beslut i VA SYDs förbundsfullmäktige den 30 november 2017 höjs brukningsavgifterna 2018 för VA i Malmö med i genomsnitt 2,5 %. Höjningen är fördelad på

Fasta avgifter: ca 2,43 %
Rörlig avgift: ca 2,59 %

Vad betyder det i kronor och ören?

Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Malmö som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år ökar med 8,30 kronor i månaden eller 100 kr per år. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år ökar årskostnaden med 1 006 kronor, 83,83 kronor i månaden, vilket ger 67 kronor per lägenhet per år.

Varför höjs avgifterna? 

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Kostnader för avfall

Avfallsavgifterna omfattar tömning, kärlhyra, tillgång till återvinningscentral, information och moms. Utöver detta kan det tillkomma avgifter för tilläggstjänster som trädgårdskärl, sommarabonnemang och tillägg beroende på kärlets placering. Avgifterna ska säkerställa en smidig och miljövänlig avfallshantering som samtidigt lovar en säker arbetsmiljö för chaufförerna.

Beslut om nivå på justeringar i avfallsavgiften för 2018 tas vid nästa kommunfullmäktige. Beslut för 2017 togs i kommunfullmäktige 21 december 2016. Då bestämdes att avgifterna för avfall sänks i genomsnitt med 3,3 %. 

Läs mer om kostnader för avfall.