Taxor i Lomma

Taxor och avgifter i Lomma kommun

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och avloppsreningssystem och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. En del för anläggningsavgifter (engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet) och en del för brukningsavgifter (fasta årsavgifter och mängdavgift/m3, det vill säga det din faktura baseras på).

Höjda brukningsavgifter för VA 2021

Den 22 juni 2020 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i Lomma kommun som gäller från 1 januari 2021.

Den genomsnittliga höjningen är 2,5 % fördelade på fasta och rörliga avgifter.

Varför höjer vi avgifterna? 

Kostnadsområden som främst har ökat är inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Vad betyder det i kronor och ören?

Villa i Lomma som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med 169 kronor, alltså cirka 14 kronor i månaden
  • årskostnaden blir 7 057 kronor

Flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med 1 838 kronor per år, alltså 123 kronor per lägenhet och år
  • årskostnaden blir 73 604 kronor

Vilka behov har VA-systemet i Lomma kommun?

  • De närmaste åren behöver VA SYD reparera och/eller byta ut fler anordningar (ventiler, luftare och brandposter) än vad som hittills gjorts.
  • Borgeby reningsverk och pumpstationer behöver reparation och underhåll.
  • Tryckstegringsstationer för dricksvattnet måste ses över, renoveras och få ett bättre skalskydd enligt de myndighetskrav som finns.
  • Ledningsnätet ska underhållas i större utsträckning än tidigare, då ökar också kostnaderna för underhåll av diken och dammar, asfaltläggning, anläggnings- och underhållsmaterial samt entreprenadarbeten.
  • Det kommer ske exploatering av ledningsnätet i Bjärred och Flädie.

Sidan uppdaterad: 17 december 2020 16:00

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa