Taxor och avgifter i Lomma kommun

Lomma

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk.

Avgifter för vatten och avlopp

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och avloppsreningssystem och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Höjda VA-avgifter 2019

Enligt beslut i Lomma kommuns kommunfullmäktige 8 november 2018 höjs brukningsavgifterna för VA i Lomma med i genomsnitt 7,5%. Höjningen är fördelad på

 • fasta avgifter: ca 7,5%
 • rörlig avgift: ca 7,5%

Vad betyder det i kronor och ören?

Villa i Lomma som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år:

 • ökning med ca 36 kronor i månaden eller 437 kronor per år

Flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år:

 • ökning med 4 588 kronor per år, alltså 306 kronor per lägenhet och år

Varför höjs avgifterna när Lomma kommun går med i VA SYD?

Underhållet av VA-infrastrukturen är eftersatt i Lomma kommun, precis som i många delar av landet. Det innebär, oavsett om VA-verksamheten hade varit kvar i kommunal regi eller inte, att taxan behöver höjas på grund av ökade utgifter som tillkommer när ledningsnätet och dess anläggningar både ska förnyas och förbättras.

Lomma kommun gjorde en grundlig förstudie kring hur detta arbete skulle gå till och bedömde att bästa lösningen var att gå med i VA SYD. Anledningarna är flera:

 • En regional, stor VA-organisation har den expertis och kompetens som krävs för att förnya och underhålla på den nivå som krävs idag.
 • Lomma kommun växer vilket kräver stora insatser för att VA-nätet ska anpassas och bli större och då är VA SYD bättre bemannad för att möta dessa behov.
 • VA SYD möjliggör nya sätt att arbeta med drift och underhållsfrågor. VA SYD har till exempel betydligt större resurser än vad Lomma har idag med egna spolbilar, möjligheter till filmning av ledningsnätet och att utföra ledningsnätsarbeten i egen regi.
 • Även om verksamheten övergår till VA SYD så är det fortfarande Lomma kommun tar beslut om taxan för vatten och avlopp. En föreslagen taxehöjning ska naturligtvis alltid föregås av en behovs- och åtgärdsutredning.

Vilka behov har VA-systemet i Lomma kommun?

 • De närmaste åren behöver VA SYD reparera och/eller byta ut fler anordningar (ventiler, luftare och brandposter) än vad som hittills gjorts.
 • Borgeby reningsverk och pumpstationer behöver reparation och underhåll.
 • Tryckstegringsstationer för dricksvattnet måste ses över, renoveras och få ett bättre skalskydd enligt de myndighetskrav som finns.
 • Ledningsnätet ska underhållas i större utsträckning än tidigare, då ökar också kostnaderna för underhåll av diken och dammar, asfaltläggning, anläggnings- och underhållsmaterial samt entreprenadarbeten.
 • Det kommer ske exploatering av ledningsnätet i Bjärred och Flädie.

Sidan uppdaterad 28 december 2018 13:10

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa