Kostnader för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Höjda avgifter för VA 2018

Den 30 november 2017 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i Eslövs kommun som gäller från 1 januari 2018. Den genomsnittliga höjningen är 4 % fördelade på

  • Fasta avgifter: ca 4,79 %
  • Rörlig avgift: ca 3,21 %

Vad innebär det i kronor och ören?
Kostnaden för en villa i Eslöv som förbrukar 150 m3 per år ökar med 23,50 kronor i månaden och 281 kr per år.

För en flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 m3 per år ökar kostnaden med 2 491 kronor om året eller ca 207,50 kronor i månaden. Utslaget per lägenhet ökar månadskostnaden med cirka 14 kronor.

Varför höjs avgifterna?

När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.