VA SYD

Taxor och avgifter i Eslöv

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Taxan för vatten och avlopp innehåller två delar. En del för anläggningsavgifter (engångsavgift som erläggs vid anslutning till det allmänna VA-nätet) och en del för brukningsavgifter (fasta årsavgifter och mängdavgift/m3, det vill säga det din faktura baseras på).

Höjda avgifter för VA 2020

Den 17 juni 2019 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i Eslövs kommun som gäller från 1 januari 2020.

Den genomsnittliga höjningen är 5,5% fördelade på fasta och rörliga avgifter.

Varför höjs avgifterna?

Kostnadsområden som främst har ökat jämfört med 2019 är inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Vad innebär det i kronor och ören?

Villa i Eslöv som förbrukar 150 kubikmeter per år:

  • ökning med 417 kronor per år och 35 kronor i månaden
  • årskostnaden blir 7 963 kr


Flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter per år:

  • ökning med 3 847 kronor per år, alltså 256 kronor per lägenhet och år
  • årskostnaden blir 75 298 kr

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa