Taxor och avgifter i Burlöv

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk. I avgifterna för avfall ingår tömning, kärlhyra, tillgång till återvinningscentral, information och moms.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Höjda VA-avgifter 2020

Den 17 juni 2019 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i Burlövs kommun som gäller från 1 januari 2020.

Den genomsnittliga höjningen är 5,5% fördelade på fasta och rörliga avgifter.

Varför höjer vi avgifterna?

Kostnadsområden som främst har ökat jämfört med 2019 är inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Vad betyder det i kronor och ören?

Villa i Burlöv som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med ca 25 kronor i månaden eller 296 kr per år
  • årskostnaden blir 5 666 kr


Flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år:

  • ökning med 2 766 kronor per år, alltså 184 kronor per lägenhet och år
  • årskostnaden blir 53 267 kr

Avgifter för avfall 2019

Beslut om Avfallstaxan för 2019 togs av kommunfullmäktige i Burlöv 18 juni 2018. Störst förändring blir det för villaägarna i samband med övergången till fyrfackskärl. Avgiften för villahushåll blir totalt 1 950 kronor per år för standardabonnemanget med två fyrfackskärl och tillhörande elektronikbox. Tills de nya kärlen är på plats gäller taxan för befintliga kärl, som även den höjs från 1 januari 2019.

Beslut om avfallstaxan för 2020 tas i kommunfullmäktige under hösten 2019.

Läs mer om kostnader för avfall.

Sidan uppdaterad 17 december 2019 13:20

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa