VA SYD

Taxor och avgifter i Burlöv

Vatten och avlopp finansieras med avgifter för att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten och till investeringskostnader för nybyggnad, förnyelse och underhåll av ledningsnät och avloppsreningsverk. I avgifterna för avfall ingår tömning, kärlhyra, tillgång till återvinningscentral, information och moms.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna säkerställer att vi även i fortsättningen ska ha tillgång till ett friskt kranvatten, ett fungerande ledningsnät och för att kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Oförändrade brukningsavgifter för VA 2021

Den 22 juni 2020 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om brukningsavgifter för VA i Burlövs kommun som gäller från 1 januari 2021.

Avgifterna under 2021 är oförändrade.

Vad använd avgifterna till?

Kostnadsområden är exempelvis inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Vad betyder det i kronor och ören?

Villa i Burlöv som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år:

  • årskostnaden är 5 666 kr

Flerfamiljshus med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år:

  • årskostnaden är 53 267 kr

Avgifter för avfall 2021

Beslut om avfallstaxan 2021 är ännu inte taget.

Läs mer om kostnader för avfall.

Sidan uppdaterad: 12 november 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa