Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Varför ska jag sortera? 

När du återvinner ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger – din gamla konservburk kan bli till järnvägsräls och din återvunna syltburk kan bli en ny glasflaska. 

Genom att återvinna bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Avfall är en resurs som kan göra nytta många gånger. Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan återvinnas hur många gånger som helst. Vi har alla ett ansvar för jordens resurser. Det som hamnar i restavfallet brinner bara en gång, men det som återvinns får flera nya liv.

Alla ska sortera

Alla hushåll ska enligt avfallsförordningen sortera ut och återvinna förpackningar och tidningar. Även elavfall, däck och batterier ska sorteras ut och lämnas till särskild insamling. I Malmö och Burlöv är det obligatoriskt för hushåll och verksamheter att sortera ut sitt matavfall.

Syftet är att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Producentansvaret säger att alla som producerar förpackningar är skyldiga att bidra till att dessa förpackningar tas om hand. 

Vad ska sorteras?

Matavfall, tidningar, förpackningsmaterial, elektronik, grovavfall och farligt avfall ska sorteras. Det som blir kvar och inte kan återvinnas är det vi kallar restavfall eller brännbart, det vill säga det vi slänger i vanliga soppåsen.

Varför ska jag bara sortera förpackningar till återvinning?

Det finns en lag om producentansvar, som säger att alla som producerar förpackningar, varor i förpackningar och tidningar ska se till att dessa blir insamlade och återvunna. Det finns idag ingen motsvarande lag som gäller alla slags produkter av alla slags material.

Syftet med producentansvaret och ansvaret att källsortera är att minska avfallet och öka återvinningen.

Andra produkter kan också vara i material som man inte vill föra in i återvinningskedjan. Exempelvis olika plaster med oönskade ämnen. Även glas är ett exempel: Vanliga fönsterrutor och många dricksglas är av annan kvalitet, som gör att om de blandas med glasförpackningar får det nya glaset sämre kvalitet.

Läs om Vad är det för skillnad på plats och plast?

Vad händer med det jag har sorterat?

 • Matavfall blir till biogas och biogödsel. Biogas driver bland annat stadsbussarna.
 • Restavfall bränns och energin används till el och värme.
 • Allt annat återvinns så långt det går och får nya liv i nya produkter.
  - glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst
  - pappersfibrer från pappersförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger
  - insamlat hushållsfett kan bli ny råvara
  - plastförpackningar kan återvinnas upp till tio gånger

Genom att återvinna bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag. Tack för att du sorterar, så gammalt blir nytt!

 

Sidan uppdaterad: 15 december 2021 15:56

Innehållsansvarig: webbredaktionen