Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Vad gör vi med ditt avfall?

Vad händer när sopbilen kört iväg? Olika avfallstyper hanteras av olika aktörer och på olika sätt. Det mesta återvinns eller blir energi. 

VA SYD hämtar mat- och restavfall hos alla hushåll, företag och verksamheter i Burlövs kommun och Malmö stad. Vi hämtar också förpackningar och tidningar och visst farligt avfall hos villahushållen. Från 2022 ansvarar VA SYD för insamling av tidningar och returpapper från flerfamiljsfastigheter.

  • Mat- och restavfall hanteras och behandlas av Sysav.
  • Insamlade förpackningar och tidningar från fyrfackskärl går för vidare hantering till företaget TMR.
  • Tidningar och returpapper från flerfamiljsfastigheter hanteras av Ohlssons AB i Landskrona.

När vi hämtar ditt avfall

Ingenting blandas i sopbilen. Varje avfallstyp töms i ett separat fack i bilen, och hanteras separat på anläggningen som tar emot just den typen av avfall.

På alla avfallskärl finns ett chip. När kärlet töms upp och ner på sopbilen, läses chipet av och informationen skickas vidare till VA SYDs kundsystem. Vår kundservice kan sedan använda det för att genomföra kundärenden, till exempel för att göra en felanmälan. Däremot finns aldrig någon systematisk registrering av vad kärlet innehåller. Att använda sig av chip på kärl är vanligt inom avfallsbranschen.

Så länge avfall är paketerat och sorterat som det ska, hämtas det som vanligt. Men om det exempelvis finns synligt farligt avfall i ett avfallskärl, så som färgburkar eller andra kemikalier, registrerar chauffören en generell felkod i sitt system. Det är för både för medarbetarnas och utrustningens säkerhet och inte minst med tanke på miljön. 

Vad händer med mat- och restavfall?

Restavfallet hamnar på Sysavs förbränningsanläggning. Genom förbränningen återvinns energi som används för att producera el och värme. 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från sopor. Om det ligger återvinningsbart material i restavfallet bränns detta alltså upp.

Matavfallet hamnar i Sysavs process för matavfall där avfallet rötas till en så kallad slurry. Slurryn behandlas sen i en biogasanläggning för produktion av biogas och biogödsel. Bakterier omvandlar matavfallet till biogas som kan driva bilar och bussar. Det som inte blir biogas blir biogödsel som kan återföras till lantbruket. Kretsloppets sluts, nya grödor kan odlas och bli till ny mat.

Vad händer med plastförpackningar?

Plast är i dag ett av de material som är svårast att återvinna. Dels finns det en oändlig mängd med olika sorters plaster och plastblandningar, dels saknas det teknik och efterfrågan för att lösa återvinningen av många plaster. TMR materialåtervinner idag cirka 16% av det som samlas in.

Av den plast som går att återvinna blir det nya plastpåsar, krukor, sandaler, möbler, kabelskydd, järnvägsslipers och mycket annat. Dessa produkter framställs utan att man behöver använda ny olja och med mindre koldioxidutsläpp. Det som inte kan återvinnas går till förbränning.

Vad händer med pappersförpackningar?

Pappersfibrer kan återvinnas upp till sju gånger och används till nya pappersförpackningar. Genom att använda återvunna fibrer sparas 70 procent energi jämfört med att använda nya fibrer. Utslitna pappersfibrer kan användas i biogasproduktion.

Vad händer med glasförpackningar?

Förpackningsglas kan återvinnas hur många gånger som helst och blir nya glasförpackningar eller isoleringsmaterialet glasull. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om man utgår från nya råvaror. Glastillverkning med återvunnet glas ger dessutom ifrån sig mindre mängder koldioxid.

Vad händer med metallförpackningar?

Återvunna metallförpackningar blir nya metallförpackningar. Metallförpackningar kan återvinnas i oändlighet. Att återvinna metall sparar mycket energi. Återanvändning av aluminium sparar 95 procent energi och återvunnet stål 75 procent, jämfört med att framställa ny metall. 

Vad händer med tidningar och returpapper?

Insamlat returpapper blir till nya tidningar och trycksaker, toalett- och hushållspapper. Pappersfibrerna kan återvinnas upp till sju gånger. Utslitna fibrer går till förbränning. Energibesparingen vid användning av returfibrer är 70 procent jämfört med användning av nya fiber vid tillverkning. Och färre träd behöver avverkas. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. 

Vad händer med farligt avfall?

VA SYD samlar in farligt avfall i form av det som läggs i el-boxen hos villahushållen. Där hämtas batterier, ljuskällor och småelektronik som levereras till Sysav för vidare hantering. Farliga ämnen som förekommer i farligt avfall hanteras på olika sätt för att de inte ska påverka naturen på ett negativt sätt. El-avfallet plockas isär och delarna sorteras. Eventuella värdefulla metaller återvinns. 

Sidan uppdaterad: 22 december 2021 13:24

Innehållsansvarig: webbredaktionen