Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Kretsloppsplan för Burlöv och Malmö 

Varje kommun ska ha en så kallad renhållningsordning, den består av en avfallsplan och lokala föreskrifter. Syftet är att sätta riktning för kommunernas avfallsverksamheter för de kommande tio åren.  Här berättar vi mer om avfallsplanen (som vi kallar kretsloppsplan) – varför den finns och vilka målsättningar som den siktar mot. 

Från avfallsplan till kretsloppsplan

Avfallsplanen är ett lagstadgat styrdokument för Burlövs kommun och Malmö stad. Planen riktar sig både internt till kommunens anställda och till invånare, verksamheter och övriga aktörer i kommunen.

Den anger hur kommunerna avser att uppfylla nationella, regionala och lokala mål inom avfallsområdet. Visionen är en klimatneutral resurs- och avfallshantering i Burlövs kommun och Malmö stad.

För att stärka den övergripande visionen, där avfall ses som en resurs, kallas nu avfallsplanen för kretsloppsplan. På det här viset vill vi göra det tydligt att det inte bara är en plan för avfallshanteringen i kommunerna, utan en plan för hur alla på bästa sätt förebygger avfall och tar hand om våra resurser i ett kretslopp många gånger innan det blir avfall.

Omställning till cirkulär ekonomi innebär ökade krav

Lagstiftningen inom avfallsområdet är inne i en snabb förändringsfas, främst kopplad till omställningen till den cirkulära ekonomin på europeisk nivå. Det har medfört att kraven på avfallsplanen har ökat och breddats.

Kretsloppsplanens målområden & mål till år 2030

Kretsloppsplanen innehåller fyra målområden och tio mål. VA SYD har ansvarat för att ta fram kretsloppsplanen och att samordna uppföljningen i Burlövs kommun och Malmö stad. Men ansvaret för att arbeta mot planens mål och åtgärder är ett gemensamt arbete inom kommunerna och för andra aktörer som är aktiva inom kommunen. Figuren nedan visar våra målområden och mål.

Målområdena är:

  • Förebyggande av avfall - En stor del av miljöbelastningen sker när produkter tillverkas. Att förebygga avfallet ger de största vinsterna för både miljö- och ekonomi. Exempel på att förebygga är att hyra, låna eller dela istället för att köpa eget.
  • Effektiv återanvändning - Mycket av det som används idag används under kort tid. Genom att på olika sätt möjliggöra återbruk ökas livslängden på produkter och förbrukningen av energi- och naturresurser minskar.
  • Minskat spill - Mycket spill beror på att återvinningsbara material sorteras fel och förbränns som restavfall eller genom nedskräpning.
  • Förtroende och samverkan - Många olika aktörer ska samverka för att uppnå resultat.

Illustration över kretsloppsplanens målområden förbyggande av avfall, effektiv återanvändning, minskat spill och förtroende och samverkan

Mer information

Kortversion av kretsloppsplane för Burlöv och Malmö
Populärversion som förklarar målen och vad du kan göra i din vardag

Kretsloppsplan 2021-2030 inklusive bilagor för Burlövs kommun
Antagen i Burlöv 2021-02-08

Kretsloppsplan 2021-2030 inklusive bilagor för Malmö stad
Antagen i Malmö 2020-12-22

Versionerna skiljer sig åt på sidan 6 där tredje stycket i Malmös plan är borttaget i Burlövs, i övrigt är de båda identiska.

Avfallsföreskrifter för Burlövs kommun och Malmö stad

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen