Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Kretsloppsplan för Burlöv och Malmö 

Att förebygga avfall och ta hand om det på rätt sätt är en viktig pusselbit för att möta klimatförändringarna. Kretsloppsplanen visar vägen mot den omställning som måste göras i Burlöv och Malmö för att kommunerna ska nå en klimatneutral avfallshantering.

Kretsloppsplanen innehåller fyra målområden och tio mål. Målområdena är:

  • Förebyggande av avfall - En stor del av miljöbelastningen sker när produkter tillverkas. Att förebygga avfallet ger de största vinsterna för både miljö- och ekonomi. Exempel på att förebygga är att hyra, låna eller dela istället för att köpa eget.
  • Effektiv återanvändning - Mycket av det som används idag används under kort tid. Genom att på olika sätt möjliggöra återbruk ökas livslängden på produkter och förbrukningen av energi- och naturresurser minskar.
  • Minskat spill - Mycket spill beror på att återvinningsbara material sorteras fel och förbränns som restavfall eller genom nedskräpning. För att minska spillet sorteringen öka och nedskräpningen minska. 
  • Förtroende och samverkan - Många olika aktörer ska samverka för att uppnå resultat.

Illustration över kretsloppsplanens målområden förbyggande av avfall, effektiv återanvändning, minskat spill och förtroende och samverkan

Kretsloppsplanen tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen. När målen i kretsloppsplanen uppnås bidrar vi till de globala målen och till ett hållbart samhälle.

Framtidsvision

I takt med att användarna av avfallssystemet blir fler så fortsätter de totala mängderna avfall att öka. En vision för år 2030 är att en cirkulär ekonomi råder. Styrmedel har
tagits fram för att styra vår konsumtion mot mer hållbara produkter på den cirkulära marknaden. Normen är att laga och reparera. Avfallshanteringen har gått från avfallsförbränning till att avfall ses som en resurs och är en viktig byggsten i den hållbara staden. Avfallsmängdernas utveckling följer inte längre tillväxten och vi lever på de resurser som ryms inom de planetära gränserna.

Vems ansvar är det?

VA SYD har ansvarat för att ta fram kretsloppsplanen och att samordna uppföljningen i Burlövs kommun och Malmö stad. Men ansvaret för att arbeta mot planens mål och åtgärder är ett gemensamt arbete inom kommunerna och för andra aktörer som är aktiva inom kommunen. Kretsloppsplanen riktar sig internt till Burlövs kommun och Malmö stad, men även till invånare, verksamheter och övriga aktörer inom kommungränserna.

Vad kan du göra själv?

Vi kan alla hjälpas åt att förebygga och minska avfallet. Både hemma och på arbetsplatsen kan du fundera över vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. I kortversionen av kretsloppsplanen finns tips och inspiration.

Sidan uppdaterad: 12 oktober 2021 10:27

Innehållsansvarig: webbredaktionen