Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Regler och riktlinjer för avfall 

VA SYD ansvarar för att samla in hushållsavfall i Burlöv och Malmö. Här hittar du som bor i Burlövs kommun och Malmö stad information om din avfallstaxa, kretsloppsplan samt föreskrifter för avfallshantering.

Renhållningsordning

Vilka regler gäller för avfallshanteringen i Burlöv och Malmö? Information om det finns i renhållningsordningen, ett lagstadgat styrdokument. Enligt miljöbalken ska varje kommun anta en renhållningsordning (15 kapitlet 41 §).

Renhållningsordningen i Malmö stad och Burlövs kommun består av en kretsloppsplan och lokala föreskrifter. Dessa sätter riktningen för kommunernas avfallsverksamhet och gäller fram till 2030. 

För att stärka den övergripande visionen, där avfall ses som en resurs, kallas nu avfallsplanen för kretsloppsplan. På det här viset vill vi göra det tydligt att det inte bara är en plan för avfallshanteringen i kommunerna, utan en plan för hur alla på bästa sätt förebygger avfall och tar hand om våra resurser i ett kretslopp många gånger innan det blir avfa

Kretsloppsplanen

Kretsloppsplanen är ett styrdokument för Burlövs kommun och Malmö stad som gäller 2021-2030. Planen riktar sig både internt till kommunens anställda och till invånare, verksamheter och övriga aktörer i kommunen. Som namnet antyder är det en plan för hur alla på bästa sätt förebygger avfall och tar hand om våra resurser i ett kretslopp många gånger innan det blir avfall.

Planen anger hur kommunerna avser att uppfylla globala, nationella, regionala och lokala mål inom avfallsområdet. Visionen är en klimatneutral resurs- och avfallshantering i Burlövs kommun och Malmö stad.

Föreskrifter för avfallshantering

Avfallsföreskrifterna är de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Föreskrifterna innehåller detaljerade bestämmelser om till exempel hur kärl ska placeras, fastighetsägarens ansvar, hur hämtningen av avfall ska gå till och hur transportvägar ska se ut. Läs vad som gäller för att få ditt avfall hämtat.

Omställning till cirkulär ekonomi innebär ökade krav

Lagstiftningen inom avfallsområdet är inne i en snabb förändringsfas, främst kopplad till omställningen till den cirkulära ekonomin på europeisk nivå. Det har medfört att kraven på avfallsplanen har ökat och breddats.

Avfallstaxa

VA SYD ansvarar för hämtningen av hushållsavfall från hushåll och verksamheter i Burlöv och Malmö. Som villaägare, flerfamiljsfastighetsägare samt verksamhetsägare i de här kommunerna måste du enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall och betala avfallsavgift. Avgifterna regleras i avfallstaxan. 

Sidan uppdaterad: 14 oktober 2021 10:06

Innehållsansvarig: webbredaktionen