Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Som kund betalar du en avgift för hanteringen av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten i våra medlemskommuner. Avgiftens storlek bestäms i varje kommuns VA-taxa.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Brukningsavgifter 2022

Den 29 november tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om taxan för vatten och avlopp som gäller från 1 januari 2022. För brukningsavgifterna gäller:

Förändring från 2021, genomsnitt Årskostnad för typhus A* Årskostnad för typhus B**
BURLÖV Oförändrat 5 666 kr 53 267 kr
ESLÖV + 5,5 % 8 664 kr 81 537 kr
LOMMA + 7 % 7 557 kr 78 660 kr
LUND + 6 % 6 569 kr 49 691 kr
MALMÖ + 6,7 % 5 081 kr 50 899 kr


* villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år
** flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten/år

Kostnaderna för el och inköp av dricksvatten är områden som ökar till 2022. VA SYD ser också ett ökat behov av arbetskraft, både i form av egen personal men även konsulter för att bland annat möta den underhållsskuld som finns.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångsavgift. Anläggningsavgiften kan i vissa fall betalas med avbetalning.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten). Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

Kostnaderna påverkas av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, stadsutbyggnad och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.

I brukningsavgiften finns både fasta och rörliga kostnader.

Vad används avgifterna till?

Kostnadsområden är exempelvis inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i, alltså för att underhålla och bygga ut ledningsnätet. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

Varför är avgifterna olika i kommunerna?

Varje kommun särredovisas och VA-taxan bestäms för varje kommun för sig. Detta innebär att varje så kallat taxekollektiv ska bära sina egna kostnader. Avgiftsnivån är olika i medlemskommunerna beroende på kommunernas förutsättningar som ser olika ut. 

Vem bestämmer taxan?

VA SYD bestämmer taxenivåerna enligt de beräkningsgrunder som finns angivna i respektive ägarkommuns taxeföreskrift. Det är kommunfullmäktige i ägarkommunerna som fattar beslut om taxeföreskrifterna.

Det är alltså VA SYD som beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige som beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva kommunens VA-anläggning.

Sidan uppdaterad: 29 december 2021 09:38

Innehållsansvarig: webbredaktionen