Störning: Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö / Förändringar i vattenleveransen v 43 och 44

Uppdaterad: 2021-10-18 11:32

Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Som kund betalar du en avgift för hanteringen av dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten i våra medlemskommuner. Avgiftens storlek bestäms i varje kommuns VA-taxa.

VA-verksamheten inom VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan. Avgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnätet, reningsverk och övriga anläggningar.

Vad används avgifterna till?

Kostnadsområden är exempelvis inköp av vatten, elektricitet och kemikalier. Vi har en stor underhållsskuld som vi behöver investera i, alltså för att underhålla och bygga ut ledningsnätet. När städerna byggs ut behöver också den osynliga infrastrukturen under mark växa. Utmaningarna handlar om ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar, som kommer påverka både dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

Varför är avgifterna olika i kommunerna?

Varje kommun särredovisas och VA-taxan bestäms för varje kommun för sig. Detta innebär att varje så kallat taxekollektiv ska bära sina egna kostnader. Avgiftsnivån är olika i medlemskommunerna beroende på kommunernas förutsättningar som ser olika ut. 

Vem bestämmer taxan?

VA SYD bestämmer taxenivåerna enligt de beräkningsgrunder som finns angivna i respektive ägarkommuns taxeföreskrift. Det är kommunfullmäktige i ägarkommunerna som fattar beslut om taxeföreskrifterna.

Det är alltså VA SYD som beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige som beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva kommunens VA-anläggning.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för anslutning av nya kunder och är en engångsavgift. Anläggningsavgiften kan i vissa fall betalas med avbetalning.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för drift av den allmänna VA-anläggningen för dricksvatten, dagvatten (regn- och smältvatten) och spillvatten (hushållsavloppsvatten). Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar.

Kostnaderna påverkas av olika faktorer som exempelvis klimatförändringar, stadsutbyggnad och ökade krav på förbättrade reningsprocesser.

I brukningsavgiften finns både fasta och rörliga kostnader.

Brukningsavgifter 2021

Den 22 juni tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om taxan för vatten och avlopp som gäller från 1 januari 2021. För brukningsavgifterna gäller:

  Förändring från 2020, genomsnitt  Årskostnad VILLA som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år  Årskostnad FLER­FAMILJSHUS med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter per år 
BURLÖV  Oförändrat  5 666 kr 53 267 kr 
ESLÖV  + 3 %   8 204 kr  77 516 kr 
LOMMA  + 2,5 %  7 057 kr  73 604 kr
LUND  + 2,5 %  6 138 kr  47 374 kr 
MALMÖ  + 3 %  4 760 kr  47 731 kr 

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen