Lagar och bestämmelser

Rättigheter och skyldigheter i frågor som gäller vatten och avlopp regleras bland annat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen (ABVA).

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det allmänna vatten- och avloppssystemet Burlöv, Eslöv, Lund, Lomma och Malmö finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas. Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

LAV – Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun, i detta fall VA SYD, har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Lagen reglerar VA SYDs ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för invånarna i medlemskommunerna. Det innebär att VA SYD har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

ABVA – Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot VA SYD. ABVA som gäller i VA SYDs medlemskommuner är framtagen tillsammans med kommunerna. Samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

ABVA
Tilläggsbestämmelser till ABVA

Vår Kundservice kan också ordna så att du får vårt material hemskickat.

Sidan uppdaterad: 13 januari 2021 09:36

Innehållsansvarig: webbredaktionen