Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Spolplatta

Hantering av spolplattor och fordonstvättar

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar som inte ska komma ut i ledningsnätet eller i sjöar och vattendrag. Här kan du läsa om riktlinjer för spolplattor och fordonstvättar.

Vatten från fordonstvättar och spolplattor innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen som exempelvis olja och kemiska ämnen från tvättmedel.

Metallerna som förekommer vid fordonstvätt är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skada i både vattendrag och avloppsreningsverk. Exempel på metaller detta handlar om är

• kadmium
• zink
• bly
• krom
• nickel

Det finns särskilda riktlinjer som behöver uppfyllas för att vattnet ska få ledas till VA SYDs ledningsnät.

Riktlinjer för fordonstvättar och spolplattor, PDF 748 kB

Vill du läsa mer om produkter som är godkända ur ett miljöperspektiv, rekommenderar vi produkter som klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Kemikaliesvepet hos Naturskyddsföreningen


Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen