Regler och riktlinjer för vatten och avlopp

Lagar, regler och bestämmelser reglerar rättigheter och skyldigheter för både VA SYD som VA-huvudman och kunder som använder det allmänna ledningsnätet.

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV. Den reglerar VA SYDs ansvar som huvudman för vatten och avlopp.

De allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA, reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot VA SYD.

Information om vilka krav som gäller för industrier och andra verksamheter som är anslutna till VA SYDs ledningsnät finns i ABVA och dess tilläggsbestämmelser. Dessa krav gäller bland annat hantering av skurvatten, fordonstvättar, kemikalier, fett och utsläpp till VA SYDs ledningsnät.

VA-taxan är konstruktionen för hur avgifter för vatten och avlopps tas ut. Det är kommunfullmäktige i ägarkommunerna som fattar beslut om taxeföreskrifterna. VA-taxan ses över och beslutas årligen.


Sidan uppdaterad: 20 januari 2021 16:05

Innehållsansvarig: webbredaktionen