Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Regler och riktlinjer för vatten och avlopp

Lagar, regler och bestämmelser reglerar rättigheter och skyldigheter för både VA SYD som VA-huvudman och kunder som använder det allmänna ledningsnätet.

De regler och bestämmelser som gäller för dig som användare av det allmänna vatten- och avloppssystemet Burlöv, Eslöv, Lund, Lomma och Malmö finns både i lagar och lokala bestämmelser. Bestämmelserna talar också om hur den kommunala VA-verksamheten ska skötas. 

Den viktigaste lagtexten finns i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV. Den reglerar VA SYDs ansvar som huvudman för vatten och avlopp.

De allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA, reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot VA SYD.

Information om vilka krav som gäller för industrier och andra verksamheter som är anslutna till VA SYDs ledningsnät finns i ABVA och dess tilläggsbestämmelser. Dessa krav gäller bland annat hantering av skurvatten, fordonstvättar, kemikalier, fett och utsläpp till VA SYDs ledningsnät.

VA-taxan är konstruktionen för hur avgifter för vatten och avlopps tas ut. Det är kommunfullmäktige i ägarkommunerna som fattar beslut om taxeföreskrifterna. VA-taxan ses över och beslutas årligen.

LAV – Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen innehåller bestämmelser om allmänna vattentjänster, det vill säga vatten- och avloppsanläggningar som en kommun, i detta fall VA SYD, har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Lagen reglerar VA SYDs ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för invånarna i medlemskommunerna. Det innebär att VA SYD har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen (VA SYD) följer denna lag.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

ABVA – Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot VA SYD. ABVA som gäller i VA SYDs medlemskommuner är framtagen tillsammans med kommunerna. Samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

ABVA
Tilläggsbestämmelser till ABVA

Vår Kundservice kan också ordna så att du får vårt material hemskickat.

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen