Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

högar med mynt

Ersättning om du drabbats av översvämning

Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall. Om du har råkat ut för en källaröversvämning ska du först anmäla det till ditt försäkringsbolag. Efter saneringen gör de en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du ställa som skadekrav till VA SYD. 

Om skadorna inte uppgår till självriskbeloppet kan du begära ersättning för de utlägg du tvingats göra och för ditt eget arbete i form av tid. Bifoga kopior på kvitto och betalda fakturor som styrker utläggen. Detsamma gäller om du inte har hemförsäkring.

En förutsättning för att ersättning ska komma i fråga, enligt Lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412 är att kravställaren är fastighetsägare.

Lagen om allmänna vattentjänster, PDF 50 kB

Skadekravet ska innehålla:

 • Kort redogörelse för hur vattnet har tagit sig in i fastigheten
 • Kopia på fakturan angående yrkad självrisk eller den slutreglerade skaderapporten från försäkringsbolaget där självriskbeloppet är avdraget från totala skadekostnaden
 • Understiger skadekostnaden aktuellt självriskbelopp ska ålder och pris anges för de skadade föremålen (bifoga kopia på kvitton). Om ni utfört eget saneringsarbete i samband med skadan bör antalet timmar anges
 • Fastighetsbeteckning eller adress på den översvämningsdrabbade fastigheten
 • Ditt namn, postadress och telefonnummer
 • Personnummer eller organisationsnummer
 • Bankuppgifter med information om bank, clearingnummer och kontonummer dit en eventuell ersättning ska sättas in

Skicka ersättningsanspråk per mejl till kund@vasyd.se eller per brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk ansökan med "skadekrav". 

Väntetid på besked

VA SYD har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till sex månader efter skadekravet kommit till oss. När vår utredning är klar får du ett skriftligt svar med information om din eventuella ersättning.

Så här utreder VA SYD skadekrav

För alla anmälda översvämningar som leder till skadekrav hos VA SYD görs en enskild utredning. Denna ska visa på orsakerna till översvämningen och fastställa om fastighetsägaren och VA SYD har fullgjort sina respektive skyldigheter.

Alla skadekrav behandlas lika där ansvarsbedömningen görs enligt gällande lagbestämmelser och branschnormer. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) samt Allmänna Bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen (ABVA) reglerar förhållandet mellan VA-huvudmannen (VA SYD) och abonnenten.

Lagar och bestämmelser

Beroende på omständigheterna kring en översvämning kan en skadeutredning göras med ett eller flera av dessa moment:

 • Genomgång av tillgängliga ritningar över fastighetens VA-system
 • Besiktning av platsen
 • Inspektion av ledningar som misstänks fela med hjälp av filmkamera
 • Beräkning av avloppssystemets kapacitet
 • Bedömning om ledningssystemet klarar mängden regn det är dimensionerat för
 • Genomgång av aktuella nederbördsförhållanden vid översvämningstillfället

VA SYDs bedömningar ska delas av domstol vid eventuell rättslig prövning. Beräkning av eventuellt skadestånd sker enligt försäkringsrättsliga regler.

Vad täcker ersättningen från VA SYD?

VA-huvudmannen (VA SYD) är ersättningsskyldig för ekonomisk skada, sakskada och personskada under förutsättning att skadorna har uppkommit på grund av att den allmänna VA-anläggningen inte levt upp till skäliga anspråk på säkerhet.

Sveda och värk är enbart förknippat med personskada. Begreppet finns inte för sakskador eller ekonomisk skada. En sakskada eller ekonomisk skada kan upplevas som jobbig på många sätt men VA-huvudmannen är i dessa fall inte skyldig att ersätta fastighetsägaren för det obehag som upplevs.

Ersättning om du bor i flerfamiljshus 

Boende i flerfamiljshus ska i första hand vända sig till sitt försäkringsbolag, och sedan till fastighetsägaren eller bostadsrättens styrelse som i sin tur får skicka in ett ersättningskrav till VA SYD.

Hantering av personuppgifter

För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar kommer VA SYD att behandla i syfte att administrera ansökan om ersättning. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar din personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

 

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen