Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Fötterna och underbenen på person i gummistövlar som står på blött golv

Översvämning

Efter rejäla regn, som oftast kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett stort regn eller skyfall.

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli överbelastade, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna.

Tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Vad gör du om du drabbats av översvämning?

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar 
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker 
 • Tvätta dig noga efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Undvik att vada runt i vattnet, det kan finnas risk för bakterier
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Rapportera källaröversvämning hos VA SYD på länken nedan

Rapportera källaröversvämning

Det är viktigt att du kontaktar både VA SYD och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

Rapportera källaröversvämning till VA SYD 

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreds alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls till oss. Men generellt kan ansvaret delas upp så här:

Fastighetsägarens ansvar vid skyfall

 • Fastighetsägaren har ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.
 • Fastighetsägaren har ansvar för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt.
 • Fastighetsägaren ska separera avloppssystemet inom fastigheten om VA SYD anlagt separerat system i gatan. Detta innebär att dagvatten inte längre får belasta spillvattenledningsnätet.

VA SYDs ansvar vid skyfall

 • VA SYD ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa. VA SYD ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. 
 • VA SYD ska informera berörd fastighetsägare vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till separerat system. I ett separat system går dagvatten och spillvatten i olika ledningar.

Kommunens ansvar vid skyfall

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Men den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en knapp tredjedel av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker och annat.
 

Sidan uppdaterad: 2 juli 2021 15:13

Innehållsansvarig: webbredaktionen