Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Fötterna och underbenen på person i gummistövlar som står på blött golv

Översvämning

Efter rejäla regn, som oftast kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större. Här kan du läsa om vad du kan tänka på innan, under och efter ett stort regn eller skyfall.

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli överbelastade, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna.

Tips på hur du kan förebygga källaröversvämning

Vad gör du om du drabbats av översvämning?

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar 
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker 
 • Tvätta dig noga efter kontakt med inträngande avloppsvatten
 • Undvik att vada runt i vattnet, det kan finnas risk för bakterier
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Rapportera källaröversvämning hos VA SYD på länken nedan

Rapportera källaröversvämning

Det är viktigt att du kontaktar både VA SYD och ditt försäkringsbolag vid en översvämning. Ditt försäkringsbolag kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

Rapportera källaröversvämning till VA SYD 

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreds alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls till oss. Men generellt kan ansvaret delas upp så här:

Fastighetsägarens ansvar vid skyfall

 • Fastighetsägaren har ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.
 • Fastighetsägaren har ansvar för att avvattna sin tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på den egna fastigheten och leda det till anslutningspunkten.
 • Fastighetsägaren ska separera avloppssystemet inom fastigheten om VA SYD anlagt separerat system i gatan. Detta innebär att dagvatten inte längre får belasta spillvattenledningsnätet.

VA SYDs ansvar vid skyfall

 • VA SYD ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa. VA SYD ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. 
 • VA SYD ska informera berörd fastighetsägare vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till separerat system. I ett separat system går dagvatten och spillvatten i olika ledningar.

Kommunens ansvar vid skyfall

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Men den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en knapp tredjedel av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker och annat.

Skyfallet Arvid 2014 – vad har gjorts sedan dess?

Den 31 augusti 2014 drabbades Malmö av det största regnet i mannaminne och stora delar av staden översvämmades. På sex timmar föll två månaders nederbörd över Malmö och Burlöv. Över 2 200 hus och 3 000 bilar översvämmades. Malmö stad och VA SYD driver många och nyskapande projekt i hela Malmö för att avlasta ledningsnätet och minska risken för översvämningar vid framtida extremregn. Några av alla dessa är:

 • VA SYDs skyfallssatsning Tillsammans gör vi plats för vattnet 
 • Söderkulla- och Fosietorpsparkerna har byggts om till skyfallsparker
 • Dagvattenparken i Hyllie
 • Utjämningsmagasinet i Djupadalsparken förebygger källaröversvämningar i Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden
 • ”Hålet vid Risebergabäcken” – Översvämningsyta dit Risebergabäcken kan svämma över vid behov
 • "Grönare Möllan" ger området runt Möllevången fler träd och växtbäddar som kan ta hand om en del vatten, flera fastighetsägare leder vattnet från husens stuprör till dessa
 • Iduns park är ett 1,2 hektar stort grönområde som omgärdar Hyllievångsskolan, barnen kan följa vattnets väg från taket via ett genomskinligt stuprör ut i dagvattendiket
 • Neptunigatans biobäddar gör plats för vattnet, renar det och är underlag för nationell forskning
 • Väderradarn på Dalby vattentorn kan hjälpa till att analysera regnmoln, med hjälp av informationen kan VA SYD agera snabbare och styra ledningsnätet på ett mer effektivt sätt vid stora regn
 • I Limhamn testar Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad ny överbyggnad på gator där gatuvattnet kan fördröjas
 • Arbete pågår för att dag- och grundvatten ska kunna användas till bevattning av kommunens parker
 • Genom att sätta en plåt på en del rännstensbrunnar hindras regnvattnet från att rinna ner i ledningsnätet, det rinner istället vidare till ett ställe med mer plats

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen